Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta - Historie

Karlova univerzita, jedna z nejstarších ve střední Evropě, byla založena v Praze v roce 1348 českým králem a císařem římským Karlem IV. Během staletí se rozvinula do světoznámé vědecké a vzdělávací instituce, která se skládá z šestnácti fakult, z toho pět je lékařských, z nichž jedna je v Plzni.

Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem presidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Ze skromných začátků vyrostla plzeňská lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž již vystudovalo 6745 lékařů působících v celé republice i v zahraničí a 255 absolventů bakalářského studia. V akademickém roce 2001/2002 studuje na fakultě 1482 studentů, z toho 179 cizinců.

Obsah studia

Studijní plán je obdobný jako na všech evropských fakultách. Na fakultě jsou dva studijní obory - všeobecné lékařství a stomatologie ( 6 resp. 5 a půl roku studia ). V současnosti je každý rok přijato 190 studentů na všeobecné a 25 na stomatologii. První dva roky se studenti všeobecného lékařství učí základní předměty, jako je anatomie, histologie, embryologie, biofyzika, biochemie a fyziologie. V třetím a čtvrtém ročníku se vyučují preklinické obory, jako je patologická anatomie, patologická fyziologie, mikrobiologie a farmakologie. Poslední dva roky se pak přednáší klinické předměty. Praktická výuka na klinikách začíná již ve třetím ročníku.
Studenti stomatologie během prvních dvou let také studují základní předměty jako je např. stomatologická propedeutika. Ve třetím ročníku začínají s klinickou stomatologií.

Základní výuka probíhá v češtině, ale od roku 1992 probíhají také speciální přednášky v angličtině. Po skončení studia obou oborů se koná v Karolinu tradiční ceremonie, kde studenti obdrží diplom "Doktor medicíny".
Doktorandské studium

Od roku 1992 probíhá na fakultě Doktorský studijní program [§ 47 zákona č. 111/98 Sb. a "Vnitřní předpisy UK"] prezenční a kombinovanou formou v těchto oborech : Anatomie, histologie a embryologie, Chirurgie, Dermatovenerologie, Pediatrie, Lékařská farmakologie, Fyziologie a patologická fyziologie, Gynekologie a porodnictví, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, Neurologie - psychiatrie, Otorinolaryngologie, Patologie, Sociální lékařství, Stomatologie, Vnitřní nemoci, Radiologie. Výběrové řízení do tohoto studia je každoročně veřejně vyhlašováno. V současné době studuje na fakultě 19 prezenčních a 100 kombinovaných doktorandů. Doktorandi studující v doktorském studijním programu Biochemie a patobiochemie jsou zařazeni pod oborovou radou biomediciny při UK v Praze.

Bakalářské studium

Samostatným směrem studia je bakalářské studium. Studium ošetřovatelství je jednak denní, které je tříleté a jednak externí [dálkové], které trvá čtyři roky. Podmínkou pro přijetí je maturita ze střední zdravotnické školy. Náplň bakalářského studia ošetřovatelství je nejen nauka o ošetřovatelství, ale zejména obecná biologie, klinická fyziologie, farmakologie, psychologie, sociologie, filosofie a cizí jazyk. Cílem je vychovat široce vzdělané, vysoce kvalifikované sestry pro péči o nemocné na vysoké úrovni, pro vedoucí funkce nebo pro práci ve výzkumu. Od školního roku 1995/96 je otevřeno tříleté denní bakalářské studium obor zdravotně sociální a geriatrická péče. Ke studiu jsou přijímáni absolventi středních škol s maturitou, kteří studiem získají teoretické vědomosti a praktické zkušenosti pro poskytování ošetřovatelské i sociální péče v domácí i ústavní ošetřovatelské péči, ve státní správě apod. Studenti budou kromě výuky teoretických medicinských oborů a výuky ošetřovatelství seznámeni s legislativou, managementem,základy infekce, epidemiologie, hygieny, psychologie, pedagogiky i komunikace. Cílem výuky je naučit absolventy poskytovat samostatně zdravotně sociální péči především starým, dlouhodobě nemocným a handicapovaným osobám, ale i sami ji organizovat a vést.
Univerzita třetího věku

V říjnu 1997 byl zahájen jubilejní desátý ročník " Univerzity třetího věku". Posluchači důchodového věku studují ve dvouletém cyklu " Člověk ve zdraví a nemoci". První dva semestry jsou věnovány teoretickým oborům, další dva semestry oborům klinickým.

Další aktivity

Učitelé i odborní pracovníci fakulty se podílejí významným způsobem na léčebné a preventivní péči ve fakultní nemocnici a v dalších zdravotnických zařízeních a velký význam i rozsah má jejich vědecko-výzkumná práce. Na fakultě se řeší celá řada výzkumných úkolů týkajících se vývoje stavby a funkce lidského těla, genetiky, imunologie, vlivu prostředí na zdraví člověka, epidemiologie, prevence a léčení chronických neinfekčních chorob, léčení selhání ledvin dialýzou a transplantacemi ledvin, hematologických chorob, onkologie, stomatologie a další. Fakulta poskytuje i široké možnosti postgraduálního studia v akreditovaných teoretických i klinických oborech.

Krédo

Studium na lékařské fakultě vyžaduje od našich studentů vysoké intelektuální schopnosti a dobré morální kvality. Studenti se neučí pouze všechna fakta o lékařské práci, ale jsou také seznámeni se základy vědecké práce a jsou vedeni k samostatné činnosti. Úmyslem fakulty není produkovat velké množství absolventů, ale vyučit profesionálně a morálně dobře připravené lékaře vysoké kvality, kteří jsou ochotní zlepšovat své znalosti a rozvíjet lékařskou vědu.

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.