ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Hodnocení vědy a tvůrčí činnosti

hodnocení vědy

Základní informace

V České republice probíhá hodnocení vědy a výzkumu na základě tzv. Metodiky 17+, která je inovací starší metodiky pro léta 2013 až 2016. Metodika 17+ kromě každoročního sběru výsledků publikační činnosti přidává i další kritéria hodnocení (např. strategii a koncepci výzkumné organizace).

Vzhledem k postupnému přechodu na pravidla nové metodiky bylo období let 2017 až 2019 vč. nazváno implementačním, kdy se konkretizují a upřesňují jednotlivá pravidla a postupy.

Metodika dělí publikační výsledky (odborné články, vědecké monografie, příspěvky ve sbornících apod.) na bibliometrizovatelné a nebibliometrizovatelné.
Bibliometrizovatelné jsou ty publikace, které jsou evidovány v databázi Web of Science nebo Scopus. Tyto výsledky jsou následně hodnoceny nástrojem bibliometrické analýzy.
Ostatní publikační výsledky spadají do kategorie nebibliometrizovatelné. Výběr z těchto výsledků prochází hodnocením peer-review odborníků na národní úrovni. Jednotlivé druhy výsledků jsou popsány v samostatném dokumentu.
Hodnocení vědy je řízeno Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Úřadu vlády ČR. Informace o jednotlivých publikačních výsledcích jsou zveřejňovány v Rejstříku informací o výsledcích RIV.

Na úrovni fakulty probíhá sběr publikační činnosti, která je jednou ročně vykazována v kooperaci ostatních fakult UK i centrální univerzitní podpory. Na LFP je evidence publikační činnosti navázána na systém odměňování publikujících autorů. Tento systém vyžaduje evidování tzv. mentálních podílů u všech publikací typu odborný článek.

Právě popsané národní hodnocení však neposkytuje dostatečné odpovědi na otázky hodnocení kvality vědeckovýzkumné činnosti na úrovni univerzity a jejího vnitřního členění. K tomu účelu bylo navrženo tzv. vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti, které nicméně kvůli snazší proveditelnosti sdílí některé prvky s národním hodnocením. Obě využívají např. stejné hodnotící nástroje (bibliometrická analýza, peer-review a sebeevaluační zpráva) nebo datové podklady evidované v systému IS Věda - především modul OBD (osobní bibliografická databáze) v návaznosti na modul GAP (evidence grantů a projektů).
Vnitřní hodnocení je koncipováno jako nástroj evaluace oborů na úrovni univerzity, potažmo fakulty. Tyto obory jsou hodnoceny v národním i mezinárodním měřítku.
Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti řídí a koordinuje Odbor pro vědu a výzkum Rektorátu UK, na fakultní úrovni spadá pod kompetence proděkana pro vědu a výzkum a je pro zajištění hodnocení stanoven fakultní koordinátor. Počátek prvního běhu hodnocení tvůrčí činnosti na UK byl stanoven na 1. března 2019.

NEPŘEHLÉDNĚTE:. Důležitými opatřeními na UK či LFP, týkajícími se evidence tvůrčí činnosti a hodnocení vědy, jsou:

Metodická podpora

FAQ (nejčastěji kladené otázky) v IS Věda lze filtrovat pomocí štítků; obsahuje tematickou oblast evidence výsledků, personálních identifikátorů apod.

Metodická podpora IS Věda obsahuje např. návod pro zaevidování vlastních personálních identifikátorů; k evidenci publikační činnosti je zde stručný průvodce nebo detailní návod.

Personální identifikátory - úvodní prezentace, další návody pro celou UK.

Praktické náležitosti pro autory

Z pohledu autora je nejdůležitější kontrolovat si vlastní publikační činnost v modulu OBD v IS Věda. Kromě evidence je zde připraven i nástroj na výběr nejvýznamnějších publikací autora, který bude dále zohledněn při výběru excelentních výsledků pro hodnocení.

Při zadávání publikací do evidence je třeba dbát především na uvedení financování pro instituce, jež jsou uvedeny v pracovištích autorů a za něž má být článek vykázán do RIV, dále oboru a pro výsledky typu článek v odborném periodiku také mentálních podílů z důvodů výše uvedených.

Podrobnější informace jsou shrnuty na samostatné stránce k evidenci publikační činnosti.

Kontakty pro hodnocení vědy na fakultě

Fakultní koordinátorka evidence výsledků (OBD – publikační činnost) Ivana Flieglová.

Fakultní koordinátorka vnitřního hodnocení + evidence personálních identifikátorů Mgr. Michaela Matoušková.

Fakultní koordinátorka evidence aktivit (GAP – granty, projekty) Ivana Vodrážková.