ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Publikační činnost a její evidence

OBD

Základní informace

Přesná evidence publikační a patentové činnosti je velice důležitá nejen tím, že zvyšuje prestiž fakulty/nemocnice, ale zároveň má i velký vliv na výši finančního příspěvku na vědu a výzkum pro naši fakultu/nemocnici. V prosinci 2011 jsme přešli na nový celouniverzitní systém s názvem OBD. Koordinátorkami evidence publikační činnosti pro LFP / FN Plzeň jsou Mgr. et Mgr. Kateřina Kosnarová anebo její kolegyně Ing. Anna Gebhartová.

Informace od fakultního správce


Autoři nebo kontaktní osoby:

  • vloží práci do OBD
  • kopii práce pošlou fakultnímu správci

Pozn.: Záznam v OBD musí být pořízen maximálně do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku.


Zadávání údajů - důležité!

metodická podpora evidence výsledků

  • Údaj musí být vybrán z číselníku, je-li k dispozici na konci řádky.
  • Pracoviště autora by mělo být stejné pod článkem i v OBD.
  • Pokud má být v OBD práce vykázána za LFP i FNP, musí být uvedeno i financování obou organizací.
  • Jestliže má být práce vykázána pouze za LFP nebo pouze za FNP, je třeba odstranit zaškrtnutí organizace, za kterou nebude práce vykázána.
  • Mentální podíly musí být vyznačeny jednotlivě u zaměstnanců UK, u externích autorů se podíly uvádí dohromady (zaměstnanci UK + externí autoři = 100%).
  • Po zapsání článku do OBD je třeba "změnit stav publikace" na "ke kontrole" a poslat kopii článku buď e-mailem (pdf), nebo vnitřní poštou.
  • Pokud v záznamu chybí UT-WOS nebo EID číslo, záznam se uloží pouze jako "rozpracovaný". Je třeba emailem informovat fakultního správce, který čísla doplní, až bude článek v databázi dostupný.
  • Pracovníci, kteří se na práci podíleli a už nejsou v době zapsání publikace do OBD zaměstnanci LF nebo FN, mohou být uvedeni jako domácí autoři.

Jak participovat na evidenci publikační činnosti?

Přihlášení do systému OBD vede přes https://verso.is.cuni.cz/. Přihlášení je totožné jako pro vzdálený přístup na UK nebo jako do SIS. Pro rychlou orientaci v systému použijte FAQ (vyžadováno přihlášení do aplikace) v IS Věda.

RIV - registr informací o výsledcích výzkumu a vývoje

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK