ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Vzdálený přístup

Princip

Zaměstnanci i studenti Univerzity Karlovy mohou přistupovat na základě jednotného přihlašování k aplikacím, které UK vytváří a spravuje i mimo svoje vlastní pracoviště, typicky z domova.

PEZ - Portál Elektronických Zdrojů - návod na přihlášení

1.) Pokud ještě nemáte zaktivovaný přístup (nastavené heslo CAS - Centrální autentizační služba UK), je nejprve nutné si nastavit heslo. K tomu je nutné mít u sebe mít u sebe:
BUĎ průkaz zaměstnance UK (typy průkazů na UK),
ANEBO znát své osobní číslo (naleznete na výplatní pásce LF, případně Vám ho sdělí na osobním oddělení fakulty).

Vyhotovení průkazů na fakultě pro zaměstnance provádí pí. Hotová z CIT.

Na výplatní pásce LF naleznete své osobní číslo konkrétně vlevo nahoře pod nápisem "Lékařská fakulta v Plzni". Tam máte číslo, ze kterého je třeba odebrat zpředu číslici "14" (identifikátor fakulty) a zezadu dvě číslice za tečkou, zbude Vám 8místné číslo, které je číslem osoby v systémech UK.

Studenti již obvykle heslo nastavené mají, používají ho např. pro vstup do SIS.

2.) Nastavení hesla provedete na odkazu https://ldap.cuni.cz/, který de facto slouží pro ověření Vaší osoby v systému UK a také pro získání přihlašovacích údajů pro vzdálený přístup do EIZ. Tyto údaje si hlavně pečlivě uschovejte, protože nejsou jenom pro vzdálený přístup do EIZ na LF, ale i pro další agendy pod UK – EIS, SIS, OBD, apod. Takto nastavené heslo je tzv. "neověřené" heslo a má platnost půl roku, pak je nutné heslo prodloužit anebo nastavit znovu. Držitelé karty mohou na CIT nebo děkanátu požádat o vystavení hesla ověřeného, které má platnost jeden rok.

Údaje, které jsou po registrujícím se člověku požadované, jsou k nalezení právě BUĎ na průkazu zaměstnance UK ANEBO na výplatní pásce LF.

3.) Pro vstupování do EIZ na bázi vzdáleného přístupu (typické situace: zaměstnanec LF vykonávající práci ve FN, kongres v zahraničí, práce z domova, atd.) využijte Portál Elektronických Zdrojů Univerzity Karlovy, vyberte příslušný zdroj a použijte přihlášení pojmenované nejčastěji jako vzdálený přístup (EZproxy) nebo institucionální přihlášení (Shibboleth). Odkaz přímý přístup má smysl pouze uvnitř (!) sítě LFP.

S využíváním EIZ jsou spojeny také určité povinnosti anebo skutečnosti, na které je třeba dávat pozor. Na práci s těmito e-zdroji je uplatněn zejména autorský zákon (č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), dále licenční ujednání mezi vydavatelem jakožto poskytovatelem a protistranou (univerzita, fakulta, konsorcium, apod.). Získané plné texty (např. v pdf) nejsou Vaším majetkem a jejich užití je výhradně ke studijním / výzkumným účelům. Dále je rovněž přísně zakázáno používat nadměrné stahování mimo obvyklou studijní / vědeckou potřebu např. pomocí robotů – taková skutečnost by mohla mj. znamenat zablokování přístupu ke zdroji celé univerzitě. Je třeba mít rovněž na paměti, že některé EIZ jsou v souladu se zakoupenou licencí dostupné pouze některé fakultě, katedře či jiné organizační jednotce UK.