Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Studijní řád - změna z 27.5.2000

Vnitřní předpis,
kterým se mění
Studijní a zkušební řád Lékařské fakulty v Plzni

 

Část první

Změna Studijního a zkušebního řádu

Studijní a zkušební řád Lékařské fakulty v Plzni se mění takto:

  1. V čl. 13 odst. 10 se mění text druhé věty takto: "Rozlišuje se řádný termín, první opravný termín, druhý opravný termín".

  2. V čl. 13 odst. 11 se vypouští druhá věta "Termíny zkoušek, ve kterých lze skládat řádnou zkoušku, musí spadat do zkouškového období "a je nahrazena textem "Prodloužení termínu zkoušek povoluje děkan na žádost studenta ze závažných důvodů a pouze v případě, že studentovi chybí splnit nejvýše dvě studijní povinnosti, které musí být splněny do dne zahájení akademického roku".

  3. V čl. 15 odst. 11 se mění text třetí věty takto: "Pokud student neuspěl při prvním opakování části státní zkoušky, může mu děkan na návrh předsedy zkušební komise určit termín pro druhé opakování".

 

Část druhá

Účinnost

  1. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Lékařské fakulty v Plzni dne 24. května 2000.

  2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

  3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2000

 


doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
předseda AS LF v Plzni děkan LF v Plzni

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.