Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Novela SŘ ze dne 21.4.2004

Vnitřní předpis,

kterým se mění Studijní a zkušební řád Lékařské fakulty v Plzni

Část první

Změna Studijního a zkušebního řádu

1.  V čl. 2 (odst. 4) se za slova „je pět a půl roku,” vkládají slova „v magisterském studijním programu zubní lékařství je pět let”.

2.  V čl. 2 (odst. 5) se za slova „deset a půl roku,” vkládají slova „v magisterském studijním programu zubní lékařství deset let”.

3.  Článek 10 (odst. 7) se mění takto: „Podmínkou zápisu do dalšího úseku studia je splnění všech studijních povinností. Při nesplnění studijních povinností může student požádat děkana o povolení opakovat ročník. Neučiní-li tak, nebo nevyhoví-li děkan této žádosti, je studentovi studium ukončeno (čl. 17 odst. 2).”

4.  Článek 12 (odst. 1) se mění takto: „Student, který nesplní všechny studijní podmínky předepsané studijním plánem pro postup do vyššího ročníku do určeného termínu zápisu, má právo písemně požádat děkana o opakování ročníku, a to nejpozději v den zápisu. Zmeškání této lhůty může děkan v odůvodněných případech prominout. Pokud student nemá ukončeny (zápočtem nebo zkouškou) více než dva studijní předměty, povoluje se opakování ročníku zcela výjimečně”.

5.  V čl. 12 (odst. 4) se za slova „na žádost studenta” vkládají slova „vedoucí předmětu a děkan fakulty”; vypouštějí se slova „pověřený proděkan”.

6.  Článek 13 (odst. 1) se mění takto: „Je-li ve studijním plánu předepsáno závěrečné hodnocení „zápočet a zkouška”, je získání zápočtu podmínkou připuštění ke zkoušce. Student musí získat zápočet nejpozději v den podání přihlášky ke zkoušce”.

7.  V čl. 13 se vkládá nový odstavec 4, který zní: „Student se hlásí na některý z vypsaných termínů. Tento termín je pro obě strany závazný. Student, který se z vážných důvodů nedostavil ke zkoušce a řádně se omluví, může si se zkoušejícím dohodnout nový termín konání zkoušky. Má právo využít všech dalších termínů, které mu zaručuje Studijní a zkušební řád. Řádnou omluvou se rozumí omluva zkoušejícímu z vážných, zejména zdravotních důvodů nejpozději v den termínu zkoušky. Dosavadní odstavce 4 – 8 se přečíslují jako 5 – 9.

8.  V čl. 13 (původní odst. 4) se na konec vkládá nový řádek, který zní: „Komise musí mít minimálně tři členy; zkoušejícího a dva přísedící, přičemž jeden z přísedících musí být z jiného ústavu či kliniky”.

9.  Článek 13 (původní odst.7) se mění takto: „Výsledek úspěšně vykonané zkoušky zapíše zkoušející do studentova výkazu o studiu. Výsledek je zapsán vždy slovně, k výsledku se připojuje datum zkoušky a podpis zkoušejícího. Známka „neprospěl/a” se do výkazu nezapisuje a zkoušející zapíše pouze datum. Výsledek zkoušky, včetně známky „neprospěl/a”, zkoušející oznamuje předepsaným způsobem na Studijní oddělení. Student nemá právo známku nepřijmout”.

10.       Článek 13 (původní odst. 9) se vypouští.

11.       V čl. 13 (odst. 10) se na konec vkládá nový řádek, který zní: „Mimořádný opravný termín se nepřipouští. Ustanovení první věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky”.

12.       Článek 13 (odst. 11) se mění takto: „Při povolování zkoušek a stanovení jejich termínů je nutné přihlížet k termínu určujícímu konec zkouškového období a k harmonogramu akademického roku. Řádný termín zkoušky musí spadat do zkouškového období. O výjímkách v odůvodněných případech rozhoduje děkan”.

Část druhá

Účinnost

1.  Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Lékařské fakulty v Plzni dne 21. 4. 2004.

2.  Tento předpis byl schválen Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 4. 6. 2004.

3.  Tento předpis nabývá účinnosti 1. 7. 2004.

 


 

doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

děkan LF v Plzni


doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.
předseda AS LF v Plzni

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.