Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Volební a jednací řád AS

Volební a jednací řád Akademického senátu

Lékařské fakulty v Plzni

Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni
podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni,
jako jejím vnitřním předpisu:

A.

Volební řád

Čl. 1

Základní ustanovení

Tento volební řád stanoví zásady pro
  1. volbu a odvolání členů akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni
  2. volbu a odvolání členů předsednictva senátu,
  3. volbu kandidáta na funkci děkana fakulty, popřípadě přijetí návrhu na jeho odvolání z funkce.


Část I. - Volby do senátu

Čl. 2

Vyhlášení voleb

Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni (dále jen "senát") vyhlašuje volby nejpozději 40 dnů před skončením funkčního období senátu. Ode dne vyhlášení voleb je možno podávat návrhy na kandidáty. Přijímání návrhů končí jeden týden před vyhlášeným termínem voleb.
Čl. 3

Návrhy kandidátů

 1. Kandidáty mohou navrhovat jednotliví členové anebo skupiny členů akademické obce Lékařské fakulty v Plzni (dále jen "akademická obec").
 2. Návrhy na kandidáty jsou písemné. Návrh obsahuje:
  1. jméno a příjmení kandidáta
  2. pracoviště kandidáta, u studentů ročník
  3. podpis(y) navrhovatele(ů)
  4. souhlas kandidáta s kandidaturou.
 3. Návrhy se podávají předsedovi volební komise senátu fakulty.

Čl. 4

Volební komise

 1. Pro řízení voleb ustanoví senát volební komisi, která ze svého středu zvolí předsedu. Volební komise připravuje volby, zajišťuje průběh hlasování, sčítá hlasy, sleduje, jsou-li plněny všechny podmínky pro platnost voleb a řeší případné stížnosti na průběh voleb. Volební komise vede o svém jednání zápis. Senát může svým usnesením zmocnit předsedu volební komise, aby z důvodu neplatnosti voleb vyhlásil druhou případně třetí volbu.
 2. Členy volební komise nemohou být členové akademické obce kandidující ve volbách.

Čl. 5

Kandidátní listina

 1. Po uplynutí lhůty podle Čl. 2 volební komise projedná došlé návrhy.
 2. Volební komise vyřadí ze seznamu kandidátů ty, kteří nejsou v době uplynutí lhůty dle čl. 2 věty druhé členy akademické obce, zastávají funkce, které jsou se členstvím v senátu neslučitelné, a dále ty, kteří nevyslovili s kandidaturou souhlas nebo se kandidatury dodatečně písemně vzdali.
 3. Na kandidátní listinu budou zařazeni ti z navrhovaných, které navrhne nejméně 5 členů akademické obce. Po projednání návrhů podle bodu 1, 2 a 3 volební komise sestaví kandidátní listiny a vyhlásí je.

Čl. 6

Průběh a výsledky voleb

 1. Volby členů zaměstnanecké a studentské komory senátu probíhají odděleně v části akademické obce zahrnující akademické pracovníky (dále jen ”zaměstnanecká část akademické obce”) a v části akademické obce zahrnující studenty (dále jen ”studentská část akademické obce”).
 2. Po ukončení hlasování volební komise sečte hlasy a do zápisu o výsledku hlasování uvede, zda jsou volby platné.K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30% členů zaměstnanecké části akademické obce, obdobně nejméně 30% členů studentské části akademické obce. V případě, kdy účast oprávněných voličů bude v zaměstnanecké části nebo studentské části akademické obce nižší, budou se volby opakovat v té části akademické obce, kde nebyly platné. Nebude-li ani v tomto případě požadovaná účast voličů splněna, volby se budou v této části akademické obce opakovat bez ohledu na počet zúčastněných voličů.
 3. V případě platnosti voleb kandidáty na jednotlivých listinách volební komise seřadí podle počtu obdržených hlasů. Za zvolené do senátu se považuje prvních 8 kandidátů ze studentské části a dále prvních 16 kandidátů ze zaměstnanecké části akademické obce. V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě rozhodne los.
 4. Kandidáti, kteří se umístili na nižším než volitelném místě se stávají náhradníky v pořadí, určeném počtem obdržených hlasů.
 5. Volební komise předloží zápis s výsledky voleb předsedovi senátu (dále jen "předseda") nejpozději jeden týden od ukončení voleb. Předseda výsledky vyhlásí a nejpozději do jednoho měsíce svolá první , ustavující zasedání nového senátu.

Čl. 7

Volba předsednictva senátu

 1. Senát na svém ustavujícím zasedání volí tajným hlasováním předsednictvo senátu (předsedu, 2 místopředsedy za zaměstnaneckou komoru a 1 místopředsedu za studentskou komoru, dále jen ”předsednictvo”).
 2. K volbě předsednictva ustanovuje senát nejméně tříčlennou volební komisi složenou pouze ze členů senátu.
 3. Návrhy na členy předsednictva předkládají členové senátu.
 4. Předsednictvo je voleno tajným hlasováním.
 5. Zvoleni jsou ti, kteří získají nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
 6. Uvolní-li se v průběhu funkčního období funkce člena předsednictva, konají se na příštím zasedání senátu doplňující volby. Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně.

Čl. 8

Zánik členství v senátu

 1. Členství v senátu zaniká před uplynutím funkčního období
  1. spolu se zánikem členství v akademické obci
  2. jestliže se člen vzdá svého mandátu písemným podáním předsedovi senátu; účinné je dnem doručení
  3. jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedání senátu
 2. Uprázdní-li se místo člena senátu, nastupuje na jeho místo náhradník z téže kandidátní listiny podle pořadí určeného počtem obdržených hlasů.
 3. Klesne-li v průběhu volebního období počet členů senátu více než o deset, vyhlásí senát nové volby.


Část II - Volby kandidáta na funkci děkana

Čl. 9

Návrhy kandidátů na funkci děkana

 1. Kandidáta na funkci děkana fakulty volí tajným hlasováním senát a předkládá návrh na jeho jmenování do funkce rektorovi.
 2. Kandidáty na funkci děkana mohou navrhnout skupiny nejméně 30 členů akademické obce a senát.
 3. Senát nejméně 3 týdny předem vyhlásí termín volebního zasedání a vyzve akademickou obec k podávání návrhů kandidátů na funkci děkana předsedovi senátu.

Čl. 10

Průběh voleb

 1. Volba kandidáta na děkana fakulty probíhá tajným hlasováním nejvýše ve třech kolech. Ke zvolení kandidáta je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů senátu.
 2. V případě dvou či více kandidátů, z nichž o žádném nebylo v prvním kole rozhodnuto podle odstavce 1), proběhne ve druhém kole hlasování o dvou či více kandidátech, kteří shodně dosáhli nejvyššího počtu hlasů, nebo mezi jediným kandidátem s nejvyšším získaným počtem hlasů a všemi kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů. V případě nezvolení kandidáta dojde po rozpravě k opakovanému hlasování podle téhož pravidla uplatněného na výsledky druhého kola. Nedojde-li ke zvolení kandidáta na děkana ve třech hlasovacích kolech, zorganizuje senát novou volbu.

Čl. 11

Odvolání děkana

 1. Senát může ze závažných důvodů přijmout usnesení o návrhu na odvolání děkana z funkce. Jednání o tomto kroku senát zahájí, požádá-li o to s uvedením konkrétních důvodů alespoň deset členů senátu nebo skupina nejméně padesáti členů akademické obce.
 2. Hlasování o návrhu na odvolání děkana z funkce je přípustné teprve poté, kdy senát
  1. schválí po rozpravě usnesení o návrhu na odvolání děkana z funkce a jeho odůvodnění,
  2. informuje o tomto usnesení bez zbytečného odkladu děkana fakulty a
  3. od okamžiku doručení usnesení děkanovi uplyne lhůta nejméně 3 týdnů, během níž má děkan právo zaujmout k návrhu senátu na odvolání z funkce své stanovisko.
 3. K usnesení o návrhu na odvolání děkana z funkce je zapotřebí souhlasu nejméně tří pětin všech členů senátu.
 4. Rozhodne-li rektor o odvolání děkana fakulty z funkce, zorganizuje senát neprodleně volbu nového děkana. Vyžadují-li to mimořádné okolnosti, je senát oprávněn dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů senátu zkrátit termín stanovený odstavcem 2.
 5. O návrhu senátu na jmenování děkana a o návrhu senátu na odvolání děkana informuje předseda senátu neprodleně rektora; spolu s tím rektorovi předá potřebné podklady, zejména protokol o hlasování a zápis ze zasedání senátu.


B.

Jednací řád senátu

Čl. 12

Zasedání senátu

 1. Řádné zasedání senátu se koná nejméně pětkrát za akademický rok. Řádné zasedání senátu svolává předseda podle schváleného časového plánu zasedání upřesněného zpravidla na předcházejícím zasedání senátu. V pozvánce, která se zasílá všem členům senátu, děkanovi, proděkanům a tajemníkovi je uveden termín, místo a program zasedání včetně pořadí projednávaných bodů.
 2. Mimořádné zasedání je povinen předseda svolat, požádá-li o to alespoň 1/3 členů senátu nebo děkan. Termín, místo a program mimořádného zasedání se oznamují alespoň dva dny předem.
 3. Údaje o termínu, místu a programu zasedání senátu se zveřejňují na úřední desce fakulty.

Čl. 13

Řízení zasedání

 1. Jednání senátu řídí předseda nebo jím pověřený člen senátu (dále jen "předsedající").
 2. Senát je usnášení schopný za přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů.
 3. Po zahájení jednání umožní předsedající členům senátu vyjádřit se k programu a navrhnout jeho doplnění nebo změnu pořadí projednávaných bodů. Takové návrhy může přednést i děkan.
 4. Jednotlivé body pořadu se projednávají zpravidla na základě písemných podkladových materiálů. Tyto materiály předkládá navrhovatel, který žádá o projednání, předsedovi nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání senátu. Předseda je povinen neprodleně zpřístupnit podkladové materiály návrhu všem členům senátu. V odůvodněných případech může předseda tuto lhůtu zkrátit na polovinu, u mimořádných zasedání na jeden den. Úvodní slovo při projednávání přednese pověřený člen senátu nebo navrhovatel.
 5. Výjimečně lze se souhlasem senátu bod pořadu projednat bez písemného podkladového materiálu.
 6. Jestliže je toho zapotřebí k řádnému projednání věci, přizve předseda k jednání navrhovatele, popřípadě i zpracovatele.
 7. Předseda nebo senát mohou k jednání přizvat další osoby, je-li toho zapotřebí k řádnému objasnění projednávané věci.
 8. Senát si může vyžádat k projednávané věci další informace nebo stanovisko od kteréhokoli orgánu fakulty.

Čl. 14

Rozprava

 1. K jednotlivým bodům programu se koná rozprava.
 2. Senát se může usnést na maximální řečnické době.
 3. Členové senátu mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací návrhy ve vztahu k návrhům obsaženým v písemných podkladových materiálech nebo přednesených v úvodním slovu k příslušnému bodu programu.
 4. Člen senátu má právo na faktickou poznámku, která reaguje na průběh rozpravy, nesmí však obsahovat pozměňující, doplňující anebo nový návrh. Slovo mu bude uděleno ihned, jakmile skončí ten, kdo právě hovoří.
 5. Na závěr rozpravy bude uděleno slovo navrhovateli, jestliže o ně požádá.

Čl. 15

Hlasování

 1. Senát hlasuje zvlášť o každém návrhu, který mu byl předložen, pokud jej ten, kdo návrh podal, nevezme do zahájení hlasování zpět.
 2. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. O doplňovacích a pozměňovacích návrzích se hlasuje před hlasováním o původním návrhu, pořadí se určí podle povahy věci.
 3. Je-li hlasování veřejné, hlasuje se zdvižením ruky.
 4. Je-li hlasování tajné, hlasuje se hlasovacími lístky.
 5. Po ukončení hlasování nebo po zjištění výsledků hlasování vyhlásí předsedající výsledek.

Čl. 16

Zápis ze zasedání

 1. O každém zasedání senátu se pořizuje zápis a jako podklad pro zápis písemný záznam průběhu jednání. Záznam pořizuje jednatel nebo člen senátu pověřený předsedajícím.
 2. Jednatele jmenuje předsednictvo z řad členů senátu, kteří nejsou členy předsednictva.
 3. V zápisu se uvádí termín zasedání, kdo ze členů senátu byl přítomen, kdo byl omluven, kdo byl na jednání senátu přizván, kdo byl předsedajícím, jaký byl program jednání a pořadí jeho bodů, kdo přednesl úvodní slovo k jednotlivým bodům pořadu, jaká usnesení byla přijata a jaké byly číselné výsledky hlasování. Usnesení musí být uvedeno v zápisu v plném znění. Pokud nebyly k některým bodům programu, k nimž je zapotřebí přijmout usnesení, předloženy písemné materiály, uvádí se v zápisu též základní obsahová charakteristika těchto bodů. Údaje o rozpravě se uvádějí, jestliže se na tom senát usnese nebo jestliže na záznamu svého projevu trvá ten, kdo jej přednesl.
 4. Správnost písemného záznamu průběhu jednání a zápisu ověřuje předsedající.
 5. Zápis se zasílá členům senátu a děkanovi a zveřejňuje se na úřední desce fakulty.
 6. Na nejbližším příštím zasedání může člen senátu vznést námitky proti zápisu. O námitkách senát rozhodne hlasováním.

Čl. 17

Komise senátu

 1. Senát může zřizovat jako poradní orgány stálé nebo dočasné komise. Komisi předsedá vždy člen senátu.

Část IV: Závěrečná ustanovení

Čl. 18

 1. Tento volební a jednací řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 14. 9. 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1).
 2. Tento volební a jednací řád nabývá účinnosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti.

Doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.
předseda akademického senátu
Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
děkan

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne …24. 9. 1999

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.