Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Jednací řád vědecké rady

Univerzita Karlova v Praze

 

 

Jednací řád vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni

 

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

 se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,

 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

usnesl na tomto Jednacím řádu vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni

 jako jejím vnitřním předpisu

 

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 1. Vědecká rada Lékařské fakulty v Plzni (dále jen "vědecká rada") je samosprávným akademickým orgánem fakulty  ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.
 2. Postavení a činnost vědecké rady upravuje Statut Lékařské fakulty v Plzni (dále jen "statut") v čl. 8, otázky spolupráce vědecké rady s dalšími orgány a osobami pak v čl. 9 statutu.

 

 

Čl. 2

 

Působnost

 1. Vědecká rada
  1. projednává dlouhodobé záměry fakulty v oblasti vědecké činnosti, výzkumu, investiční politiky a financování fakulty, zahraniční spolupráce, tuzemské spolupráce s jinými vysokými školami a dalšími osobami a další otázky koncepční povahy,
  2. schvaluje studijní programy po vyjádření akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni (dále jen „fakulta“),
  3. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách, jakož i ve věcech řízení profesorů in memoriam,
  4. projednává zásadní a koncepční otázky, týkající se fakulty a jejího zapojení do mezinárodních struktur, zejména do Evropské unie,
  5.         vyjadřuje se i k dalším otázkám, které jí předloží děkan, proděkan, senát nebo stanoví-li tak vnitřní předpisy.

 

 

Čl. 3

 

Složení

 1. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Návrh na jmenování a odvolání členů vědecké rady schvaluje na návrh děkana akademický senát fakulty (dále jen "senát").
 2. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny hlavní obory vědy pěstované na fakultě. Složení vědecké rady upravuje § 29 odst. 2  zákona o vysokých školách.
 3. Před uplynutím funkčního období členství ve vědecké radě zaniká způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 3 statutu.

 

 

Čl. 4

 

Zasedání

 1. Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát  za akademický rok. Časový plán zasedání se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu obvyklým způsobem. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů. Na každé zasedání obdrží členové vědecké rady písemnou pozvánku a zpravidla též příslušné materiály, které budou projednávány. Ve  zdůvodněných případech  mohou být materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním.
 2. Zasedání vědecké rady může svolat kromě děkana též pověřený proděkan.
 3. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňuje.

 

 

Čl. 5

 

Průběh jednání

 1. Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.
 2. Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením člen vědecké rady, proděkan, člen předsednictva senátu a dále čestný člen vědecké rady. Další osoby - hosté či vyžádaní odborníci - mohou vystoupit pouze na základě souhlasu vědecké rady.
 3. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené.

 

 

Čl. 6

 

Usnesení

 1. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Nevyplývá-li ze zákona něco jiného (viz ustanovení § 72 odst. 10 a 11  a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách), je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných.
 2. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné či tajné hlasování. Běžnou podobou hlasování je hlasování veřejné.
 3. Hlasování v souvislosti s řízením ke jmenování profesorem a habilitačním řízením mají podobu tajného hlasování. Nesouhlas se projevuje škrtnutím příslušného údaje na hlasovacím lístku.
 4. Člen vědecké rady má právo podat své odlišné mínění písemně jako „votum separatum“, které se přiloží k usnesení. Obdobně může odlišné stanovisko vyjádřit menšina (minoritní votum). Tato stanoviska musí být předložena děkanovi do tří  pracovních dnů po zasedání vědecké rady.
 5. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu  usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňuje.

 

 

Čl. 7

 

Zabezpečení činnosti

 1. Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát fakulty.

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 30. září 2009 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze1].
 2. Zrušuje se jednací řád vědecké rady fakulty ze dne 24. 9. 1999.
 3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl  platnosti.

 

 

 

Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
předseda akademického senátu

Doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.
Děkan

 

 

 

 1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.