Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Disciplinární řád

Univerzita Karlova v Praze

 

 

Disciplinární řád pro studenty Lékařské fakulty

v Plzni

 

Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Lékařské fakulty v Plzni,

jako jejím vnitřním předpisu:

 

 

 

Čl.  1

Úvodní ustanovení

 1. Tento disciplinární řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů Lékařské fakulty v Plzni (dále jen "fakulta"), ukládání sankcí, jakož i disciplinární řízení v této věci.

 

 

Čl.  2

Disciplinární přestupek a sankce

 1. Disciplinárním přestupkem (dále jen "přestupek")je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem o vysokých školách nebo vnitřními předpisy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") a fakulty nebo zaviněné porušení povinností podle jiných právních předpisů.
 2. Za přestupek lze studentovi uložit sankci
  1. napomenutí,
  2. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
  3. vyloučení ze studia.
 3. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl přestupek spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta, který se přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.
 4. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání přestupku vede k nápravě, zejména jde-li o přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný přestupek.
 5. Sankci napomenutí lze uložit pouze za přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný přestupek.
 6. Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný, úmyslný přestupek. Podmíněné vyloučení ze studia lze uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia a nejde-li o přestupek spáchaný zvláště zavrženíhodným způsobem, student projevil upřímnou lítost a lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného přestupku již nedopustí.
 7. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky. Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího přestupku, s výjimkou méně závažného přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze studia vyloučen.
 8. Sankce napomenutí je buď neveřejná a oznamuje se pouze studentovi, nebo je veřejná a zveřejní se po dobu 30 dní na úřední desce fakulty.
 9. Sankce podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia je veřejná a zveřejní se po dobu 30 dní na úřední desce fakulty.

 

 

Čl.  3

Disciplinární komise

 1. Obvinění z přestupku projednává disciplinární komise fakulty (dále jen "komise").
 2. Předsedu, další členy komise a náhradníky z řad členů akademické obce jmenuje a odvolává děkan po schválení akademickým senátem.
 3. Komise má šest členů. Předseda je členem komise. Polovinu členů komise tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti.
 4. Funkční období členů komise je dvouleté. Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti.
 5. Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.
 6. Zasedání komise řídí její předseda.
 7. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných členů.
 8. Z jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol.

 

 

Čl.  4

Zahájení disciplinárního řízení

 1. Disciplinární řízení probíhá na fakultě, na které je student obviněný z přestupku (dále jen "student") zapsán. Je-li student zapsán na více fakultách, lze disciplinární řízení v téže věci vést pouze na jedné z nich; v případě pochybností o příslušnosti určí fakultu rektor.
 2. Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh děkana. Děkan tento návrh podá, jestliže jednáním studenta bylo poškozeno dobré jméno univerzity nebo fakulty.
 3. Návrh děkana musí obsahovat popis skutku, popř. navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován přestupek.
 4. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl studentu doručen stejnopis návrhu děkana zaslaný předsedou komise.
 5. Děkan může kdykoliv před vydáním rozhodnutí podle čl. 6 disciplinární řízení zastavit, vyzve-li ho k tomu podle odstavce 1 rektor nebo nastane-li skutečnost znemožňující přestupek projednat podle § 66 zákona o vysokých školách anebo přestane-li být student studentem podle zákona o vysokých školách, děkan tak učiní.
 6. Disciplinární řízení může být zahájeno nejdéle do jednoho roku od spáchání přestupku nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci.

 

 

Čl.  5

Projednání návrhu

 1. Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda komise zasedání komise.
 2. Student musí být ke každému zasedání komise pozván.
 3. Student má, s výjimkou hlasování, právo být přítomen jednání komise, dále může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů a, s výjimkou protokolu o hlasování, nahlížet do zápisu o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.
 4. Student si může zvolit svého zástupce (dále jen "zvolený zástupce"). Zvolený zástupce, který se komisi prokáže písemným zmocněním studenta, nebo jemuž student udělí své zmocnění před komisí, má práva uvedená v odstavci 3.
 5. Komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se obviněný ani zvolený zástupce k zasedání bez omluvy nedostavil. Omluva musí být písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání komise.
 6. Komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být nepochybně zjištěno, zda se student přestupku dopustil. Jednání musí být vedeno tak, aby se komise mohla usnést na návrhu podle odstavce 7 zpravidla do 30 dnů od svého prvního zasedání.
 7. Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby děkan
  1. rozhodl, že se student přestupku dopustil, a uložil mu za něj sankci podle čl. 2 odst. 2,
  2. rozhodl, že se student přestupku dopustil, a podle čl. 2 odst. 4 upustil od uložení sankce, nebo
  3. řízení zastavil,
  Je-li však student ve lhůtě k osvědčení podle čl. 2 odst. 7, usnese se komise na návrhu, aby děkan
  1. rozhodl, že se student dopustil přestupku podle čl. 2 odst. 7, a vyloučil jej ze studia, nebo
  2. řízení zastavil.
 8. U usnesení podle odst. 7 písm. a) komise návrh sankce uvede, u sankce napomenutí včetně formy podle čl. 2 odst. 8, u sankce podmíněné vyloučení ze studia včetně lhůty a podmínek k osvědčení podle čl. 2 odst. 7.
 9. Usnesení podle odstavce 8 sdělí komise studentu a jeho zvolenému zástupci, jsou-li přítomni.

 

 

 

Čl.  6

Rozhodnutí děkana

 1. Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan na základě návrhu komise, zpravidla do 7 dnů ode dne, kdy jej obdržel.
 2. Děkan může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi s písemným zdůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.
 3. Jestliže komise navrhla, aby řízení bylo zastaveno, děkan tak učiní, ledaže by měl o správnosti tohoto postupu závažné pochybnosti; v takovém případě věc s uvedením důvodů komisi vrátí k novému projednání. Setrvá-li komise na svém původním usnesení, je jím děkan vázán.
 4. Děkan může:
  1. uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo, nejde-li o případ podle čl. 5 odst.7 písm. d),
  2. uložit sankci mírnější, nebo
  3. od uložení sankce upustit.
 5. Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o zjištění přestupku a určení sankce, nebo výrok o zjištění přestupku a o upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. Dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.

 

 

Čl.  7

Přezkumné řízení

 1. Přezkumné řízení upravuje čl. 7 disciplinárního řádu univerzity

 

Čl.  8

Přechodná ustanovení

 1. Disciplinární řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto předpisu se řídí podle Disciplinárního řádu pro studenty fakulty ze dne 24. 9. 1999.

 

 

Čl.  9

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem LF UK v Plzni dne 30. září 2009 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity1).
 2. Zrušuje se disciplinární řád pro studenty fakulty ze dne 24. 9. 1999.
 3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem poté, co nabyl platnosti.
 4.  

   

   

   

  Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
  předseda akademického senátu

  Doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.
  Děkan

   

   

   1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.