Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Sponse doktorská

SPONSE DOKTORSKÁ

Doctorandi clarissimi. Examinibus, quae ad eorum, qui in arte medica doctoris nomen ac honores consequi student, doctrinam et facultatem explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adiistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc solemni consessu ornaremus

Prius autem fides est danda, vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur :

PRIMUM, vos huius Universitatis, in qua summum in arte medica gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros, eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

DEIN, honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

POSTREMO, doctrinam, qua vos nunc polletis, cum industria vestra culturos et cum omnibus incrementis, quae progrediente tempore haec ars ceperit, aucturos et in prosperitatem hominum studiose conversuros, denique cunctis officiis, quae probum medicum sponsioni Hippocraticae obtemperantem decent, ea quae par est humanitate erga quemcunque functuros esse;
HAEC VOS EX ANIMI VESTRI SENTENTIA SPONDEBITIS AC POLLICEBIMINI?

Doctorand :

SPONDEO AC POLLICEOR

Promotor :

ITAQUE IAM NIHIL IMPEDIT, QUOMINUS HONORES QUOS OBTINERE CUPITIS, VOBIS IMPERTIAMUS.

ERGO EGO PROMOTOR RITE CONSTITUTUSVOS EX DECRETO ORDINIS MEI MEDICINAE UNIVERSAE DOCTORES CREO, CREATOS RENUNTIO OMNIAQUE MEDICINAE UNIVERSAE DOCTORIS IURA AC PRIVILEGIA POTESTATEMQUE UNIVERSAM ARTEM MEDICAM EXERCENDI IN VOS CONFERO. IN CUIUS REI FIDEM HAEC DIPLOMATA UNIVERSITATIS CAROLINAE SIGILLO FIRMATA VOBIS IN MANUS TRADO.


Vážení doktorandi, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu doktora veškerého lékařství. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte.

Dříve však, musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

především že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univesitu, na níž dosáhnete hodnosti doktor veškerého lékařství, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy, dále že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony, že budete s pílí pěstovat nauku, kterou jste si nyní osvojili, a budete své vědomosti rozšiřovat o nové poznatky, které lékařská věda během času získá, a obracet je usilovně ve prospěch lidstva a nakonec že budete plnit všechny povinnosti, jaké přísluší podle Hippokratovy přísahy řádnému lékaři, a postupovat s náležitou lidskostí vůči komukoli.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Slibuji!

Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnost, kterou si přejete dosáhnout.

Pročež já, ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji doktory veškerého lékařství, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady doktorů veškerého lékařství a možnost vykonávat lékařské povolání. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Karlovy univerzity.

 

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.