Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Organizační řád děkanátu

   ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚKANÁTU

Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Ve smyslu bodu 2 čl. IV „Organizačního řádu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

v Plzni „ upravuji další podrobnosti vnitřní organizace děkanátu Lékařské fakulty

UK v Plzni takto:
Plzeň, červen 1997

Článek I.

Poslání a úkoly děkanátu:

Výkonným útvarem Lékařské fakulty UK v Plzni k zabezpečení hospodářské a administrativní činnosti je děkanát. Postavení a úkoly děkanátu jsou stanoveny v čl. 30 Statutu LF UK v Plzni.


Článek II.

Organizace děkanátu:

1. Děkanát se člení na oddělení a útvary s působností na celou fakultu.

a) řízené děkanem

- sekretariát děkana

- bezpečnostní útvar

b) řízené tajemníkem

- ekonom

- ekonomické oddělení

- oddělení osobní a mzdové

- studijní oddělení

- oddělení pro zahraniční styky

- oddělení vědy a výzkumu

- oddělení technické a vývojové

- bezpečnostní technik

2. Oddělení studijní, oddělení pro zahraniční styky a oddělení vědy a výzkumu jsou po stránce pedagogické a odborné řízená příslušnými proděkany.

3. Nepřítomného tajemníka zastupuje, po předběžném projednání s děkanem, jím k tomu určený vedoucí oddělení. Rozsah jeho povinností, práv a odpovědností určuje jmenovitě tajemník.

4. V čele oddělení je vedoucí jmenovaný děkanem, který je za svou činnost (s výjimkou dle čl. II. bod 1/a) odpovědný tajemníkovi.

5. Vedoucí oddělení je přímým představeným pracovníků oddělení, řídí jejich pracovní činnost a odpovídá za ni.

6. Všichni pracovníci mají stanovenou funkční náplň a délku pracovního úvazku, kterou na návrh příslušného vedoucího oddělení schvaluje tajemník u pracovníků řízených děkanem - děkan.

7. Pracovníci děkanátu:

a) Vykonávají činnosti, týkající se jejich agendy podle platných předpisů, určené

funkční náplní a podle příkazu jejich vedoucího (tajemníka, děkana).

b) spravují přidělené prostory a jejich zařízení podle obecných i zvláštních předpisů,

podpovídají za převzaté hodnoty.

c) ovládají předpisy, které se vztahují k popisu jejich činnosti a průběžně se vzdělávají.

Článek III.

Sekretariát děkana:

1. Zabezpečuje veškerou organizační a administrativní agendu související bezprostředně s funkcí děkana a tajemníka, s činností vědecké rady, kolegia děkana, vedení fakulty a porad svolaných děkanem a tajemníkem.

2. Provádí evidenci, rozpis a kontrolu úkolů uložených děkanem a úkolů, vyplývajících z pokynů UK a ze závěrů a rozhodnutí vědecké rady, kolegia děkana, vedení fakulty a z pokynů děkana a tajemníka.

3. Zpracovává a archivuje zápisy z jednání a porad a připravuje občerstvení dle pokynů děkana.

4. Na úseku spisové služby, dokumentace a archivace:

a) zajišťuje provádění spisové manipulace podle platných směrnic

b) řídí práci v archivu a rozmnožovně vč. roznášky pošty

5. Zajišťuje chod FAXu pro potřeby celé fakulty

6. Eviduje stížnosti a sleduje jejich včasné vyřízení

7. Plní úkoly stanovené děkanem a tajemníkem

Článek IV.

Oddělení osobní a mzdové:

1. Zajišťuje agendu platové politiky dle platných předpisů, pokynů MŠMT ČR a RUK.

2. Zajišťuje výpočet platů všech pracovníků ve stanovených termínech.

3. Na úseku personální práce:

a) zajišťuje agendu související se vznikem, změnou a ukončením pracovního poměru, spolupracuje při získávání nových pracovníků

b) zajišťuje podle příslušných předpisů žádosti a návrhy na udělení pracovního volna bez náhrady platu při překážkách v práci na straně pracovníka i z důvodu

obecného zájmu

c) zakládá, doplňuje spisy pracovníků a vede jejich evidenci

d) vypracovává v oblasti personální činnosti vybrané statistické výkazy, provádí

rozborovou činnost a zpracovává podklady k rozhodování pro děkana fakulty,

tajemníka a RUK

e) zajišťuje bytovou agendu a ve spolupráci s komisí pro riziková pracoviště a

dodatkovou dovolenou nároky na dodatkovou dovolenou

f) zajišťuje předstihové řízení v důchodovém zabezpečení a vyřizování žádostí

o důchod pracovníků fakulty.

4. Na úseku práce a platů:

a) zajišťuje agendu ekonomiky práce, provádění jednotné platové politiky podle

platných předpisů, směrnic a pokynů MŠMT ČR a RUK.

b) vyřizuje platové záležitosti interních a externích pracovníků v souladu s platnými mzdovými předpisy

c) vede evidenci pracovníků vykonávajících práce na základě dohod podle § 232

ZP pro fakultu

d) vede evidenci všech změn prováděných v průběhu roku podle ukazatelů daných

metodickými pokyny

e) zpracovává statistiky pracovníků a platů včetně rozborů.

5. Na úseku platů:

a) provádí likvidaci platů všech zaměstnanců ve stanovených termínech

b) provádí likvidaci dávek nemocenského pojištění

c) provádí srážky daně z platu a ostatní zákonné srážky

d) připravuje souhrnně podklady pro strojní zpracování platů


Bezpečnostní útvar:

1. Bezpečnostní útvar zajišťuje ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství a zajišťuje úkoly hospodářskomobilizačních příprav a přípravy civilní obrany v souladu s celostátními vyhláškami, pokyny a podle zvláštních pokynů ministerstva školství - bezpečnostního oddělení RUK a příslušných územních orgánů.

2. Bezpečnostní útvar:

a) zpracovává návrhy organizačního zabezpečení úkolů obrany uložených děkanovi

b) odpovídá za vedení pomocné vojenské evidence

c) řídí a kontroluje zpracování úkolů CO

Článek VI.

Ekonom fakulty:

Řídí ekonomické oddělení a odpovídá za jeho činnosti.

Článek VII.

Ekonomické oddělení:

1. Posláním ekonomického oddělení je zajišťování ekonomických záležitostí a úkolů školy, sledování efektivnosti a hospodárnosti při vynakládání prostředků v rámci školy, sestavování návrhu rozpočtu fakulty s rozpisem na jednotlivé kliniky a ústavy a sledování jeho plnění, vedení správy majetku a operativně technické evidence, zajišťování materiálně technického zásobování. Podávání přehledu o finančním hospodaření fakulty, organizování účetní evidence, spolupráce na vydávání směrnic pro oběh účetních dokladů a sestavování harmonogramu účetních prací se závaznými lhůtami.

2. Na úseku ekonomické činnosti zejména:

a) sleduje, odpovídá a zajišťuje rozpracování a dodržování zákonů, vyhlášek, předpisů, směrnic, pokynů a příkazů na celém hospodářském úseku se zvláštním zřetelem k úseku rozpočtu, správy národního majetku, OTE a na úseku pokladních operací.

b) sestavuje návrh rozpočtu fakulty a sleduje jeho plnění, navrhuje včas úpravy a provádí nápravná opatření

c) provádí rozbory hospodaření

d) zajišťuje úkoly vyplývající pro fakultu ze správy národního majetku, zajišťuje vedení centrální operativně technické evidence ZP a DKP a připravuje v duchu platných předpisů opatření ve správě národního majetku na fakultě

e) zajišťuje a odpovídá za řádné plánování a provádění statistické administrativy, za včasné a úplné zpracování statistických výkazů a jejich předložení příslušným orgánům

f) organizuje úkoly spojené s inventarizací hospodářských prostředků

g) zajišťuje pokladní službu podle platných směrnic

3. Na úseku materiálně technického zásobování:

a) zajišťuje provoz fakulty opatřováním surovin, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby i materiálu

b) poskytuje službu všem pracovištím fakulty prostřednictvím ústředního skladu fakulty, který vedoucí oddělení řídí a zajišťuje jeho provoz

c) zodpovídá za správu a včasné vedení dokumentace výkaznictví v oblasti materiálně technického zásobování

4. Na úseku VHČ:

a) zajišťuje předepsanou dokumentaci a evidenci jednotlivých smluv s VHČ včetně veškerých předepsaných přehledů a evidence

b) zajišťuje spisovou manipulaci při obstarávání podpisů příslušných pracovníků

c) vyhotovuje návrh dohod a veškerou manipulaci s nimi podle předpisů VHČ

d) provádí kontrolu vyúčtování a pracovních výkazů a připravuje fakturaci objednavatelů prací ve VHČ

5. Na úseku účetní evidence:

a) sleduje stav a pohyb hospodářských prostředků

b) podává měsíční přehled o hospodařní fakulty v návaznosti na rozpočet

c) vyhotovuje účetní doklady, provádí zaúčtování na účtech

d) vyhotovuje měsíční, čtvrtletní a roční výkazy a komentáře k nim

e) zabezpečuje styk s bankovními ústavy - vyhotovuje bankjovní doklady a kontroluje denní výpisy všech bankovních účtů

f) vede účetní přehled o vedlejší hospodářské činnosti

g) provádí likvidaci cestovních účtů, výcvikových kurzů a dotací Slavie LF

h) na základě návrhu komise náhr. řízení a rozhodnutí děkana provádí rozhodnutí a sleduje jeho plnění

i) vystavuje faktury za práce a služby fakulty

j) provádí dotaci příspěvku do FKSP

k) vede hospodaření s grantovými prostředky


Článek VIII.

Studijní oddělení:

1. Působnost oddělení je určena příslušnými předpisy k otázkám studia a péče o studenty. Vykonává organizační, administrativní a správní činnost k zajištění pedagogického procesu.

2. Oddělení zejména:

a) zajišťuje přípravu výuky podle učebních plánů

b) odpovídá za sestavení rozvrhu výuky a administrativní zpracování rozvrhu, koor-

dinuje využívání a zajišťování prostor pro výuku. Zajišťuje sestavování a vydává-

ní studijního programu a provádí ujednocování výkladu studijních předpisů a pokynů pro celou fakultu.

c) zajišťuje přijímací řízení, návrhy při odvolacím řízení, státní zkoušky, imatrikulace a promoce, vydává doklad o předčasném ukončení studia

d) vyřizuje studijní a sociální záležitosti posluchačů

e) vyřizuje studijní záležitosti zahraničních posluchačů a zajišťuje styk s Domem zahraničních styků

f) eviduje výsledky zkoušek, zápočtů, státních zkoušek a dalších povinností studentů

g) eviduje spisy studentů a odpovídá za jejich řádné uložení

h) zpracovává rozbory studijních výsledků a jejich hodnocení, statistické výkazy v oboru své ůsobnosti

i) vyhotovuje seznamy studentů

j) organizačně zajišťuje prázdninové praxe studentů a praxi v rámci výuky VI. roč.

k) vede pro studenty potvrzení o studiu pro účely důchodového zabezpečení

l) zpracovává podklady pro výplatu příspěvků za praxi

m) sestavuje návrh ročního plánu stipendií a provádí rozborovou činnost na tomto úseku a vyřizuje veškerou stipendijní agendu.

Článek IX.

Oddělení zahraničních styků:

1. a) sestavuje podklady a zpracovává plán zahraničních styků fakulty

b) organizačně zajišťuje zahraniční styky fakulty a sleduje ekonomické zabezpečení těchto styků

c) vede členství pracovníků LF v mezinárodních nevládních organizacích

d) zpracovává podklady pro činnost proděkana

e) vykonává rozhodnutí proděkana pro vědecko.výzkumnou činnost a zahraniční styky v oblasti zahraničních styků

f) vede evidenci zahraničních styků a zpráv o cestách do zahraničí, vede evidenci nabídek spolupráce se zahraničními vysokými školami

g) zajišťuje statistické údaje a předepsané výkaznictví spojené s činností na tomto úseku

h) spolupracuje se studijním oddělením v záležitostech zahraničních studentů

Článek X.

Oddělení vědy , výzkumu a vzdělávání

a) zpracovává návrhy a zajišťuje realizaci plánu vědecko-výzkumné činnosti (organizačně zabezpečuje oponentní řízení fakultních vědecko-výzkumných úkolů).

b) vede přehledy o studentské vědecké činnosti a podílí se na organizaci studentských vědeckých konferencí

c) vede a zpracovává evidenci a výkaznictví k vědeckovýzkumné činnosti

d) podílí se organizačně na přípravě doktorandského studia, včetně přijímacího řízení, zabezpečuje administrativně jeho realizaci a evidenci, zabezpečuje administrativně jmenovací řízení pracovníků do vědeckých a vědeckopedagogických hodností

e) zpracovává podklady pro činnost proděkana

Článek XI.

Oddělení technické a vývojové:

1. Posláním oddělení je zajišťování investičních akcí školy, provozní činnosti, údržby technického a stavebního provozu školy, úkolů na úseku energetiky a životního prostředí, zajištění dopravy a oprav zvl. tech. zařízení, popřípadě jejich výroba.

2. Na úseku investiční činnosti zejména:

a) plánuje a zajišťuje výstavbu budov a zařízení

b) zajišťuje potřebnou dokumentaci, jedná s dodavateli a v rámci své pravomoci uzavírá dohody o zajištění prací na základě výsledku vyřejné soutěže

c) zpracovává potřebné statistické výkazy o investiční činnosti školy

3. Na úseku správy budov:

a) zabezpečuje plynulý chod provozu fakulty a to jak při plnění úkolů koncepčních a dlouhodobých, tak úkolů běžné denní praxe

b) plánuje a zajišťuje správu, opravy a údržbu budov fakulty

c) zajišťuje úklid, ostrahu všech objektů fakulty

d) zajišťuje opravy a údržbu základních prostředků a předmětů postupné spotřeby fakulty

e) zajišťuje a objednává stěhování těžších předmětů a další pomocné práce podle potřeby provozu školy

f) řídí a zajišťuje provoz údržbářské dílny a vývojových dílen fakulty

4. Na úseku energetiky:

a) v souladu s platnými předpisy plní funkci fakultního energetika

b) sjednává odběrové diagramy energií a vyhodnocuje jejich plnění

c) zajišťuje hospodárné čerpání a provádí pravidelné kontroly

5. Na úseku životního prostředí:

a) zajišťuje odběry a rozbory odpadních vod a veškeré výkaznictví

b) zajišťuje výpočty odvodů LF za znečišťování životního prostředí

6. Na úseku vývoje:

a) zajišťuje opravy a údržbu zvláštních zařízení a přístrojů

b) zajišťuje výrobu speciálních náhradních dílů

c) zajišťuje inovaci a modernizaci těchto přístrojů dle požadavků ústavů a klinik

7. Na úseku dopravy:

Zajišťuje a organizuje přepravu služebními dopravními prostředky pro pracovníky LF UK v souladu se „Směrnicí pro zajištění dopravy na LF UK v Plzni", uveřejně nou v Oběžníku děkana č. 11/97, č.j. 2311/97.

Článek XII.

Bezpečnostní technik:

1. Na úseku OBP:

a) plní funkci technika ochrany a bezpečnosti práce a zajišťuje úkoly vyplývající z platných předpisů

b) vypracovává návrhy celofakultních předpisů v oblasti BP

c) zajišťuje kontrolu dodržování bezpečnostních, hygienických norem a předpisů

d) sleduje vydání nových ČSN, předpisů, vyhlášek a zajišťuje, aby byli pracovníci

s nimi řádně seznámeni

e) pečuje o výchovu pracovníků v oblasti BP a organizuje školení o BP

f) vede registraci pracovních a školních úrazů, dbá na jejich odškodnění

g) zajišťuje prověrky a propagaci BP a sestavuje příkazy děkana k odstranění závad zjištěných IBP a sleduje jejich plnění

Článek XIII.

Požární ochrana:

1. Za plnění úkolů na úseku požární ochrany v LF UK Plzeň odpovídá děkan fakulty.

2. Funkci technika požární ochrany vykonává pověřený pracovník děkanátu.

3. Školení I. stupně PO je prováděno v osobním oddělení, II. st. provádí ved. pracovníci a III. st. zajišťují oprávněné firmy. III. st. PO pro děkana a tajemníka je zajišťováno RUK Praha.

Podrobná činnost jednotlivých pracovníků děkanátu je rozpracována v pracovních náplních a dle potřeby doplňována a upřesňována.

.

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg

děkan fakulty

V Plzni dne 3.7.1997

Schváleno AS dne 19.6.1997


Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.