Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Informace o zákonu na ochranu zvířat proti týrání

INFORMACE O ZÁKONU NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ

 

 

(zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - č. 162/93 Sb., 167/93 Sb. a 193/94 Sb.)

 

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.

 

Zvíře je pro účely tohoto zákona obratlovec kromě člověka, nikoli však plody (féty) nebo embrya.

 

Zakazuje se:

 

a) týrání zvířat,

 

b) všechny formy propagace týrání zvířat,

 

c) bez důvodu usmrtit zvíře,

 

d) opustit zvíře s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat,

 

e) vykonávat zásahy, které způsobují bolest (lze je vykonat jedině po celkovém nebo místním znecitlivění zvířete osobou odborně způsobilou, s výjimkou pokusů na zvířatech).

 

 

 

Týrání je:

 

a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,

 

b) podrobit zvíře výcviku nebo je použít k veřejnému vystoupení či podobným účelům, pokud je to pro ně spojeno s bolestí, utrpením nebo poškozením,

 

c) z jiných než zdravotních nebo pokusných důvodů

 

- omezovat výživu a napájení, nestanoví-li zvláštní předpis jinak,

 

- podávat zvířeti potravu obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují,

 

- omezovat bez nutnosti svobodu pohybu nutnou pro zvíře určitého druhu, pokud by omezování způsobilo utrpení zvířete,

 

d) vydat slabé, nevyléčitelně nemocné, vyčerpané nebo staré zvíře, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,

 

e) podávat zvířeti dopingové látky a jiné látky poškozující organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,

 

f) cvičit nebo zkoušet zvíře na jiném živém zvířeti, používat jiných živých zvířat jako lákadel, štvát zvířata proti sobě, aniž by to vyžadoval lov anebo příprava zvířete k jeho vypuštění do volné přírody,

 

g) provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy a zuby, nejde-li o případy uvedené v §7,

 

h) používat podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,

 

i) podávat zvířeti veterinární léčiva a přípravky bez souhlasu odborně způsobilého veterinárního lékaře s výjimkou přípravků, které jsou volně v prodeji, provádět krvavé zákroky a injekční aplikace, pokud nejsou prováděny osobou odborně způsobilou, nejde-li o pokusy na zvířatech,

 

j) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,

 

k) chovat zvířata v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si vzájemně způsobovala utrpení,

 

l) zasahovat do průběhu porodu způsobem, který neodpovídá obtížnosti porodu, zvyšuje bolest anebo poškozuje zdraví matky i mláděte,

 

m) zacházet se zvířetem, přepravovat je nebo je pohánět způsobem, který vyvolává nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo vede k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,

 

n) používat k vázání zvířete prostředky, které způsobují utrpení,

 

o) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,

 

p) překrmovat zvířata, zejména drůbež, ve velkochovech násilným způsobem,

 

q) používat živá zvířata ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způsob výživy nutný.

 

 

 

Zakázané metody usmrcování zvířat, nestanoví-li tento zákon jinak:

 

a) utopení a jiné metody udušení včetně použití farmak typu myorelaxantů,

 

b) použití takových jedů a drog, jejichž dávkování neuvede zvíře do hlubokého celkového znecitlivění a bezpečně nezpůsobí následnou smrt,

 

c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které zvířeti způsobí nepřiměřenou bolest nebo utrpení,

 

d) použití elektrického proudu, pokud nenastane okamžitá ztráta vědomí.

 

 

 

Důvodem k usmrcení je:

 

a) využití produktů hospodářského zvířete,

 

b) slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete, jsou-li pro další přežívání spojeny s trvalým utrpením,

 

c) bezprostřední ohrožení člověka zvířetem,

 

d) výkon práva myslivosti a rybářství podle zvláštních předpisů,

 

e) nařízené ochranné a zdolávací opatření,

 

f) ukončení pokusu na pokusném zvířeti,

 

g) regulování populace,

 

h) opatření v boji proti škůdcům.

 

  

Utracení zvířete smí provést jen veterinární lékař nebo odborně způsobilá osoba podle §17 zákona.

 

Chovatel je každá právnická nebo fyzická osoba, která za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů chová zvíře nebo zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady.

 

Chovatel je povinen umožnit pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a obecně závazných právních předpisů vydaných na jeho základě vstup do objektů chovu a vstup do objektů, v nichž je

 

- provozována obchodní činnost se zvířaty,

 

- přepravují se zvířata,

 

- jsou porážena hospodářská zvířata, anebo

 

- prováděny pokusy na zvířatech.

 

 

 

Datum poslední aktualizace 07.12.2002

 

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.