Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Orgány ochrany zvířat

Orgány ochrany zvířat
 
 
1) Ministerstvo zemědělství
- stanoví hlavní úkoly na úseku ochrany zvířat,

- řídí výkon státní správy na úseku ochrany zvířat,

- spolupracuje s ostatními ústředními orgány státní správy, Československou akademií věd, vysokými školami a občanskými sdruženími, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat.

 

2) Ústřední komise pro ochranu zvířat

- projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany zvířat a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná opatření,

- vede ústřední evidenci počtu pokusných zvířat,

- stanovuje podmínky pro akreditaci uživatelských zařízení a pro vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení,

- stanovuje okruh a rozsah znalostí potřebných pro práci s pokusnými zvířaty,

- rozhoduje o udělení akreditace uživatelským zařízením,

- projednává souhrnné zprávy o činnosti příslušných státních orgánů a kontroluje vydávání povolení příslušnými státními orgány,

- schvaluje řády pro chov a zkoušky zvířat.

 

3) Orgány veterinární správy

- vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům,

- schvalují chov nebezpečných druhů zvířat.

 

4) Příslušné státní orgány

- vydávají právnickým a fyzickým osobám na základě vyjádření odborných komisí povolení k použití pokusných zvířat pro projekty základního výzkumu, vyhledávacího výzkumu, testací, bezpečnostních záruk a výuky,

- vedou evidenci o počtu a druhu zvířat použitých pro pokusné účely,

- v pravidelných časových intervalech uveřejňují ve stanoveném rozsahu statistické údaje o použití pokusných zvířat,

- vydávají osvědčení podle §17 tohoto zákona (opravňující osoby k řízení a kontrolování pokusů).

 

5) Obce

- projednávají přestupky na úseku ochrany zvířat,

- ukládají pokuty chovatelům podle §27 tohoto zákona.
 
 
 
Datum poslední aktualizace 07.12.2002

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.