Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Fakulta  - Statut LF UK v Plzni

Univerzita Karlova v Praze

 

Statut

Lékařské fakulty v Plzni

 

 

Akademický senát Lékařské fakulty v Plzni

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

usnesl na tomto Statutu Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy,

jako jejím vnitřním předpisu:

 

 

Část I.

Úvodní ustanovení

 

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Lékařská fakulta v Plzni (dále jen „fakulta“) je součástí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“)[1]. Název fakulty zní: “ Lékařská fakulta v Plzni”. V právních vztazích vystupuje fakulta jako „Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni“. Zkrácené označení fakulty zní “Lékařská fakulta UK v Plzni”, zkratkou “LF UK v Plzni”. Latinské označení fakulty zní „Universitas Carolinae Pragensis, Facultas Medica Pilsnensis“.
 2. Sídlo fakulty je v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

 

 

Článek 2

Poslání a činnost fakulty

 1. Fakulta, jako součást univerzity, svobodně uskutečňuje a rozvíjí vzdělávací, vědeckou, tvůrčí a léčebně preventivní činnost a dbá na dodržování akademických svobod a akademických práv[2].
 2. Fakulta uskutečňuje všechny typy studijních programů a programy celoživotního vzdělávání[3]. Magisterské a doktorské programy se uskutečňují zpravidla paralelně v českém a anglickém jazyce.
 3. Fakulta může vykonávat doplňkové činnosti[4], které napomáhají základní činnosti fakulty.
 4. Fakulta poskytuje knihovnické a jiné informační služby[5].
 5. Fakulta spolupracuje s domácími i zahraničními vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a dalšími právnickými osobami a vytváří podmínky pro účast členů akademické obce fakulty na této spolupráci.

 

 

Část II

Organizace a orgány fakulty, akademické prostředí

 

Článek 3

Členění fakulty

 1. Fakulta se člení na ústavy, kliniky a další součásti.
 2. Vedoucí ústavu fakulty:
  1. je jmenován a odvoláván děkanem z řad profesorů a docentů na základě výběrového řízení[6]; výjimečně lze pověřit vedením ústavu odborného asistenta,
  2. odpovídá děkanovi za veškerou činnost pracoviště (pedagogickou., vědeckou a další činnost),
  3. vyjadřuje se k rozhodování v pracovně právních věcech zaměstnaců zařazených na ústav a předkládá příslušné návrhy děkanovi.
 3. Přednosta kliniky:
  1. odpovídá děkanovi za pedagogickou  vědeckou a výzkumnou činnost
  2. vyjadřuje se k rozhodování v pracovně právních věcech zaměstnanců univerzity zařazených na kliniku a předkládá příslušné návrhy děkanovi.
 4. Dalšími součástmi fakulty mohou být i jiná pracoviště pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost , pro poskytování informačních služeb a účelová zařízení k zajišťování provozu fakulty.
 5. Vedoucí součástí uvedených v odstavci 4 jmenuje a odvolává děkan na základě výběrového řízení.
 6. Výkonným aparátem fakulty je děkanát.

 

 

Článek 4

Samospráva a orgány fakulty

 1. Samosprávu fakulty vykonávají členové akademické obce fakulty[7] (dále jen „akademická obec“) přímo nebo prostřednictvím samosprávných akademických orgánů[8].
 2. Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci fakulty, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak vědeckou a výzkumnou činnost[9].
 3. Akademičtí pracovníci jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, podílející se na pedagogické činnosti[10].
 4. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát,vědecká rada, děkan, a disciplinární komise8.
 5. Dalším orgánem fakulty je tajemník[11].
 6. Orgány fakulty jsou ve své činnost vázány platnými právními předpisy, statutem fakulty [dále jen „statut”] a ostatními vnitřními předpisy univerzity a fakulty[12].
 7. Jestliže vyjde najevo, že rozhodnutí orgánu fakulty je v rozporu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity nebo fakulty, je tento orgán povinen učinit všechna dostupná opatření k nápravě, včetně změny nebo zrušení tohoto rozhodnutí. Přiměřeně se postupuje, jestliže tento orgán je v rozporu s uvedenými předpisy nečinný[13].
 8. Při výkonu své působnosti, zejména při rozhodování, dbají orgány fakulty smyslu akademických svobod a akademických práv[14], principů statutu univerzity vyjádřených v jeho preambuli a poslání univerzity[15] a fakulty.
 9. Samosprávné orgány fakulty dbají, aby členové akademické obce byli informováni o jejich činnosti a mohli podávat připomínky k činnosti těchto orgánů.

 

 

Článek 5

Akademická obec fakulty

 1. Akademickou obec tvoří akademičtí pracovníci, působící na této fakultě a studenti, zapsaní na této fakultě7.
 2. Členové akademické obce mají právo:
  1. navrhovat kandidáty a volit členy akademických senátů (univerzity a fakulty) a být voleni za členy těchto senátů,
  2. navrhovat způsobem stanoveným statutem univerzity kandidáta na rektora,[16]
  3. navrhovat způsobem stanoveným statutem fakulty kandidáta na děkana,
  4. účastnit se zasedání akademického senátu a vědecké rady, pokud nejsou zasedání vědecké rady prohlášena za uzavřená,
  5. seznamovat se se zápisy z jednání akademického senátu a vědecké rady, včetně obsahu usnesení,
  6. na udělení slova na shromáždění členů akademické obce,
  7. obracet se na samosprávné akademické orgány se stížnostmi, návrhy a připomínkami; tyto orgány jsou povinny se jimi zabývat, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně.
 3. Fakulta podporuje činnost vědeckých, odborných, profesních, studentských, odborových a jiných zájmových sdružení, která sdružují členy akademické obce a další zaměstnance fakulty a jejichž činnost napomáhá plnit poslání fakulty a univerzity[17].
 4. Fakulta dbá sociálních potřeb členů akademické obce; fakulta vytváří podmínky pro pěstování tělesné výchovy a sportu na fakultě.
 5. Členové akademické obce jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy univerzity a fakulty[18] a dbát dobrého jména univerzity a fakulty, jejíž akademické obce jsou členy.
 6. Členové akademické obce svědomitě vykonávají povinnosti, které přijali jako samosprávné akademické orgány nebo členové těchto orgánů.
 7. Členové akademické obce, kteří jsou zařazení na pracovištích více součástí univerzity jsou členy akademické obce té fakulty, kterou si zvolí[19]. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro studenty zapsané na více fakultách univerzity.
 8. Člen akademické obce může současně vykonávat pouze jednu z těchto funkcí: rektor, prorektor, děkan, proděkan, kvestor, tajemník nebo ředitel další součásti univerzity nebo fakulty.

 

 

Článek 6

Akademický senát fakulty

 1. Akademický senát fakulty[20] (dále jen „senát“) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem8. Senát a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce jsou vázáni pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty a univerzity jako celku.
 2. Člen senátu je povinen účastnit se zasedání senátu.
 3. Senát má 16 členů z řad akademických pracovníků a 8 z řad studentů. Své zástupce do senátu volí zvlášť část akademických pracovníků a zvlášť studentská část akademické obce. Podrobnosti voleb do senátu upravuje volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem[21].
 4. Funkční období členů senátu je tříleté.
 5. Členství v senátu zaniká před uplynutím funkčního období
  1. spolu se zánikem členství v akademické obci,
  2. jestliže se člen vzdá svého mandátu písemným podáním předsedovi senátu; účinné je dnem doručení,
  3. jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedání senátu.
 6. Zanikne-li členství v senátu podle odstavce 6, nastupuje do senátu na zbytek funkčního období náhradník, určený podle volebního řádu senátu[22].
 7. Členem senátu nemůže být dále tajemník fakulty[23].
 8. Senát volí ze svých členů předsednictvo, které tvoří předseda, 3. místopředsedové, z nichž 1 musí být student. Členové předsednictva jsou voleni senátem v tajných volbách a mohou být tajným hlasováním odvoláni.
 9. Předseda svolává zasedání senátu a vystupuje za senát navenek. Zastupuje jej místopředseda.
 10. Předsednictvo připravuje zasedání senátu. Na období prázdnin může být senátem pověřeno usnášet se na vyjádřeních senátu ve věcech, které nesnesou odkladu, mimo vyjádření k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k návrhu jmenovat nebo odvolat proděkany. Nebylo-li takové usnesení schváleno senátem na jeho nejbližším zasedání, pozbývá platnosti.
 11. Senát zřizuje komise jako kontrolní, iniciativní a poradní orgány z řad členů senátu a z řad členů akademické obce. Předsedu komise, který musí být členem senátu a členy komise schvaluje senát.
 12. Senát je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu. Nevyplývá-li ze zákona něco jiného[24], je usnesení přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů senátu. K usnesení, týkající se vnitřních předpisů fakulty[25], je zapotřebí, aby se pro ně vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu.
 13. Návrhy na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí fakulty (nestanoví-li právní předpis jinak) a na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada“) a disciplinární komise fakulty, mohou být senátem buď schváleny nebo zamítnuty. Pozměňovací návrhy členů senátu nejsou přípustné.
 14. Návrh na přijetí, změnu nebo zrušení vnitřního předpisu fakulty může senátu podat děkan nebo nejméně 1/3 členů senátu. Před projednáním návrhu členů senátu si senát vyžádá stanovisko děkana.
 15. Zasedání senátu se koná zpravidla 5x za akademický rok. Stručný záznam z jednání senátu včetně obsahu usnesení se zveřejňuje obvyklým způsobem. Předseda je povinen svolat zasedání senátu, požádá-li o to děkan nebo alespoň jedna třetina členů senátu.
 16. Podrobnosti o jednání senátu upravuje volební a jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem[26].

 

 

Článek 7

Spolupráce senátu s dalšími orgány a osobami.

 1. Senát si může vyžádat stanovisko orgánu fakulty.
 2. Senát má právo seznamovat se se závěry jednání kolegia děkana a vědecké rady.
 3. Senát má právo po dohodě s děkanem vysílat své zástupce do kolegia děkana, ostatních orgánů a komisí fakulty.
 4. Rozhoduje-li senát ve věcech fakulty, může si vyžádat předem stanovisko děkana.

 

 

Článek 8

Vědecká rada

 1. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po schválení senátem[27].
 2. Při jmenování členů VR dbá děkan, aby v ní byly zastoupeny hlavní obory vědy pěstované na fakultě.
 3. Členství ve VR zaniká
  1. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství ve vědecké radě, děkanovi.
  2. dnem, kdy návrh děkana na odvolání člena vědecké rady schválil senát.
 4. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů; nevyplývá-li ze zákona o vysokých školách něco jiného[28] je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných.
 5. Zasedání vědecké rady svolává děkan zpravidla 5x za akademický rok. Časový plán zasedání vědecké rady, jakož i stručný záznam z jednání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se zveřejňují obvyklým způsobem.
 6. Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady význačného vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu; čestný člen má právo se účastnit zasedání vědecké rady bez práva hlasovat. Před jmenováním čestného člena vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření senátu.
 7. Podrobnosti z jednání vědecké rady upravuje jednací řád vědecké rady, který je vnitřním předpisem[29].

 

 

Článek 9

Spolupráce vědecké rady s dalšími orgány a osobami.

 1. Vědecká rada si může vyžádat stanovisko orgánu fakulty; může přizvat k jednání i jiné osoby.
 2. Členům předsednictva senátu a proděkanům fakulty bude na zasedání vědecké rady uděleno slovo, jestliže o to požádají.

 

 

Článek 10

Děkan

 1. Děkana jmenuje a odvolává na návrh senátu rektor[30].
 2. Funkční období děkana začíná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován.
 3. Volbu kandidáta na funkci děkana vyhlašuje senát tak, aby se konala nejméně 90 dní před uplynutím funkčního období děkana.
 4. Kandidáta na funkci děkana navrhuje (rektorovi )senát zpravidla z profesorů a docentů, kteří jsou členy akademické obce.
 5. Před uplynutím funkčního období zaniká funkce děkana:
  1. odvoláním, na návrh senátu nebo z vlastního podnětu, rektorem,[31]
  2. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se děkan vzdává své funkce, rektorovi.
 6. Děkan se dostaví na výzvu senátu nebo jeho předsedy na zasedání senátu. Děkan odpoví na otázku, týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo členem senátu na zasedání senátu.
 7. Podrobnosti o volbě kandidáta na děkana stanoví volební a jednací řád senátu[32].

 

 

Článek 11

Proděkani

 1. Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává děkan; k záměru děkana jmenovat a odvolat proděkany se vyjadřuje senát[33].
 2. Fakulta má zpravidla 5 stálých proděkanů:
  1. proděkan pro vědu, výchovu a zahraniční styky,
  2. proděkan pro výuku všeobecného lékařství,
  3. proděkan pro výuku stomatologie a sociální záležitosti studentů,
  4. proděkan pro paralelní výuku magisterského programu v angličtině,
  5. proděkan pro rozvoj fakulty a vztahy mezi lékařskou fakultou a fakultní nemocnicí.
 3. Proděkan je povinen odpovědět na otázku, týkající se jeho funkce, položenou mu senátem nebo přednesenou členem senátu na zasedání senátu.
 4. Děkan stanoví, který proděkan jej zastupuje v době nepřítomnosti; vzájemné zastupování proděkanů stanoví děkan. Je-li doba nepřítomnosti děkana nebo proděkana delší než 2 měsíce, vyjadřuje se ke způsobu zastupování senát.

 

 

Článek 12

Poradní orgány

 1. Orgány fakulty mohou zřizovat své poradní orgány, mohou též zřídit poradní orgány společné.
 2. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana; jeho členy jmenuje děkan. Na jednání může přizvat i další členy akademické obce a pracovníky fakulty. Zápisy ze zasedání kolegia děkana se zveřejňují obvyklým způsobem.
 3. Děkan ustavuje v souladu s potřebami fakulty komise pro speciální problematiku.
 4. Děkan svolává porady vedoucích ústavů a klinik a dalších součástí k řešení otázek, týkajících se fakulty a jejích pracovišť. Stručný záznam z porady vedoucích se zveřejňuje obvyklým způsobem.

 

 

Článek 13

Tajemník

 1. Tajemník[34] je jmenován a odvoláván děkanem na základě výběrového řízení.
 2. K záměru děkana jmenovat nebo odvolat tajemníka se vyjadřuje senát.
 3. Tajemník v rozsahu stanoveném opatřením děkana
  1. jedná nebo rozhoduje:
   1. ve věcech hospodaření fakulty a administrativního chodu fakulty
   2. při nakládání s majetkem univerzity, pokud je výkon jeho správy svěřen fakultě[35]
   3. v pracovně právních věcech správních zaměstnanců
   4. v dalších věcech, které mu svěří děkan
  2. řídí děkanát, popřípadě další součásti fakulty
 4. Ze své činnosti je tajemník odpovědný děkanovi a je povinen řídit se jeho pokyny.
 5. Tajemník se dostaví na výzvu senátu nebo předsedy na zasedání senátu. Tajemník odpoví na otázku, týkající se výkonu jeho funkce, položenou mu senátem nebo přednesenou členem senátu na zasedání senátu.

 

 

Článek 14

Děkanát

 1. Děkanát je výkonným útvarem fakulty, který se stará o její potřeby v oblasti vědecké, studijní, ekonomické, personální, právní, vnitřní správy a vnějších vztahů, včetně zahraničních styků.
 2. Po stránce materiální a administrativní zajišťuje činnost děkana, proděkanů, tajemníka, senátu, vědecké rady a disciplinární komise.
 3. Děkanát formálně spravuje grantové prostředky přidělené jednotlivým projektům a poskytuje odpovědným řešitelům potřebné administrativní a ekonomické služby.
 4. Vede evidenci o věcech uvedených v §24 zákona o vysokých školách a poskytuje o nich informace rektorátu[36].
 5. Podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu stanoví jeho organizační řád, který po vyjádření senátu vydá děkan.

 

 

Článek 15

Řízení fakulty

 1. Fakulta je řízena orgány fakulty[37].
 2. V čele fakulty je děkan, který jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, pokud nejsou zákonem vyhrazeny jiným orgánům fakulty , univerzity nebo pokud zákon nestanoví jinak. Za svou činnost odpovídá rektorovi. Tím není dotčena působnost děkana ve věcech podle § 24 zákona o vysokých školách.

 

 

Článek 16

Orgány fakulty

 1. Orgány fakulty[38] mají právo se obracet s návrhy, připomínkami a stížnostmi na samosprávné akademické orgány univerzity a kvestora.
 2. Orgány fakulty jsou povinny se zabývat návrhy a připomínkami samosprávných akademických orgánů univerzity a kvestora, bez zbytečného odkladu je vyřizovat a odpovídat na ně[39].

 

 

Článek 17

Pracoviště pro poskytování informačních služeb

 1. Provoz knihoven, studoven, počítačových center a učeben a jiných pracovišť pro poskytování informačních služeb se řídí provozními řády, které musí respektovat potřeby akademické obce[40] a musí být v souladu s vnitřními předpisy fakulty a univerzity.
 2. Provozní řády po projednání v senátu vydává svým opatřením děkan.

 

 

Článek 18

Pořádek v prostorách fakulty

 1. Při užívání prostor fakulty je každý povinen se chovat tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví nebo majetku, aby žádný člen akademické obce nebyl omezen ve svých akademických právech a akademických svobodách a aby nebyly narušovány kolegiální vztahy v akademickém prostřední.
 2. Podrobnější pravidla k zajištění pořádku při využívání prostor fakulty může stanovit děkan.

 

 

Článek 19

Výroční zprávy

 1. Fakulta vypracovává výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty.
 2. Výroční zprávy předkládá senátu ke schválení děkan[41].

 

 

Článek 20

Hodnocení činnosti

 1. Hodnocení činnosti na fakultě je prováděno pravidelně a řídí se ustanoveními statutu univerzity[42].
 2. Při hodnocení činnosti se využívají rovněž výsledky ankety, v níž studenti hodnotí výuku.

 

 

Část III

Studijní programy, studium, studenti

 

Článek 21

Studijní program

 1. Na fakultě se získává vysokoškolské vzdělání studiem v akreditovaných studijních programech[43]. Jejich návrhy po vyjádření senátu schvaluje vědecká rada[44].
 2. Studijní program může být uskutečňován
  1. fakultou samostatně
  2. společně s dalšími fakultami
  3. způsobem podle a) nebo b) s podílem vysokoškolského ústavu.
 3. U studijních programů uskutečněných podle písmene b) musí být stanoveno, na které fakultě je student zapsán[45]; vnitřními předpisy této fakulty je povinen se řídit.
 4. Studijní program se může členit na studijní obory a je konkretizován ve studijních plánech.
 5. Podrobnosti o studijním programu stanoví v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity Pravidla pro organizaci studia na fakultě, která jsou vnitřním předpisem fakulty.
 6. Podrobnosti o předkládání a projednávání návrhů v souvislosti s akreditací studijního programu stanoví vnitřní předpis univerzity[46].
 7. O akreditaci studijního programu informuje děkan senát na jeho nejbližším zasedání.

 

 

Článek 22

Přijímání ke studiu

 1. Přijímání ke studiu na univerzitě včetně přezkumného řízení upravuje řád přijímacího řízení univerzity, který je přílohou č. 5 statutu univerzity. Konkretizaci podmínek pro přijetí ke studiu na fakultě v daném akademickém roce schvaluje na návrh děkana senát.

 

 

Článek 23

Studium

 1. Pravidla studia na univerzitě včetně práv a povinností studentů a pravidel řízení v prvním stupni a přezkumného řízení při rozhodování o právech a povinnostech studentů stanoví studijní a zkušební řád univerzity. Další podrobnosti o studiu na fakultě stanoví vnitřní předpis "Pravidla pro organizaci studia Lékařské fakulty v Plzni", který je vnitřním předpisem fakulty.

 

 

Článek 24

Studium cizinců

 1. Podmínky studia cizinců upravuje článek 26 statutu univerzity.

 

 

Článek 25

Výměna studentů

 1. Zásady a pravidla výměny studujících stanoví dohody o spolupráci uzavřené univerzitou podle § 6 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách.
 2. Podrobnější podmínky výběru studentů fakulty pro účast na výměně studujících stanoví rektor po dohodě s děkanem, nebo s děkany příslušných fakult. Tyto podmínky se zveřejňují na úřední desce fakulty.

 

 

Článek 26

Oceňování studentů

 1. Děkan může studentovi udělit pochvalu, cenu nebo věcný dar. Pravidla pro jejich udělování stanoví děkan po projednání v senátu.

 

 

Článek 27

Stipendia

 1. Pravidla o poskytování stipendií, jakož i o řízení v prvním stupni a přezkumném řízení v této věci upravuje stipendijní řád univerzity. Podrobnosti o poskytování stipendií studentům zapsaným na fakultě stanoví vnitřní předpis " Pravidla pro přiznávání stipendií na lékařské fakultě v Plzni", který je vnitřním předpisem fakulty.“

 

 

Článek 28

Disciplinární přestupky studentů

 1. Disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě projednává disciplinární komise fakulty (dále jen „disciplinární komise“) a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi[47].
 2. Další podrobnosti, zejména o složení a jednání disciplinární komise upravuje disciplinární řád pro studenty, který je vnitřním předpisem[48].

 

 

Článek 29

Ubytování a stravování studentů

 1. Vztahy při ubytování a stravování studentů v kolejích a menzách upravuje čl.32 statutu univerzity.

 

 

Článek 30

Poplatky spojené se studiem

 1. Podmínky stanovení poplatků spojených se studiem určuje čl. 33 a příloha č.6 statutu univerzity.
 2. Pro úhrady vybírané za některé úkony od studentů platí čl. 34 statutu univerzity; výši úhrad stanoví rektor a nebo děkan v souladu s opatřením rektora a po vyjádření senátu je zveřejněna na úřední desce fakulty[49].
 3. Cizinci, kteří studují v rámci studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce, jsou povinni hradit poplatek za studium[50]. Další podmínky stanoví smlouva uzavřená mezi studentem a fakultou.

 

 

Článek 31

Doručování písemností studentům do vlastních rukou

 1. Doručování písemností studentům do vlastních rukou se řídí čl. 35 statutu univerzity.

 

 

Část IV

Akademičtí pracovníci a ostatní pracovníci

 

Článek 32

Pracovně právní vztahy akademických pracovníků

 1. Akademičtí pracovníci[51] mají právo a povinnost účastnit se pedagogické a vědecké či odborné činnosti.
 2. Na pedagogické a vědecké práci se mohou podílet hostující profesoři a další odborníci.
 3. Pracovní poměr profesorů a docentů se sjednává zpravidla na dobu neurčitou, pracovní poměr ostatních akademických pracovníků zpravidla na dobu určitou[52].
 4. Pracovními příkazy vydávanými akademickým pracovníkům nelze zasahovat do akademických svobod a akademických práv[53].
 5. Akademickému pracovníkovi se může na jeho žádost poskytnout tvůrčí volno[54] v délce 6 měsíců 1x za 7 let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění výukových povinností. O poskytnutí tvůrčího volna rozhoduje po vyjádření vědecké rady děkan.

 

 

Článek 33

Výběrové řízení

 1. Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa6.
 2. Člen senátu delegovaný senátem je zpravidla členem komise.
 3. Výběrové řízení je možno konat i při přijímání dalších zaměstnanců, zejména vědeckých a odborných pracovníků.

 

 

Článek 34

Mzdy

 1. Stanovení mezd akademických pracovníků a dalších zaměstnanců fakulty se řídí vnitřním mzdovým předpisem univerzity[55].

 

 

Část IV

Hospodaření fakulty

 

Článek 35

Finanční prostředky

 1. Fakulta má právo nakládat s finančními prostředky přidělenými a finančními prostředky získanými, pokud je to v souladu se zákonem[56], statutem univerzity[57] a opatřením rektora.
 2. Fakulta sestavuje svůj rozpočet. Rozpočet sestavuje jako vyrovnaný57.
 3. Rozpočet předkládá ke schválení senátu děkan.
 4. Veškeré změny rozpočtu podléhají schválení senátem.

 

 

Článek 36

Nakládání s majetkem

 1. O nakládání s majetkem univerzity, svěřeným fakultě do správy, rozhoduje a v souvislosti s tím jedná děkan, případně v rozsahu stanoveném opatřením děkana tajemník[58].
 2. K uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, popřípadě nemovitostí podle odst. 1 je zapotřebí předchozího vyjádření senátu.

 

 

Článek 37

Kontrola hospodaření

 1. Kontrola hospodaření fakulty je periodicky prováděna pověřenou osobou nebo osobami na základě rozhodnutí děkana nebo usnesení senátu.
 2. Hospodaření fakulty podléhá rovněž kontrole senátem[59].
 3. Ke kontrole hospodaření musí ústavy, kliniky a další součásti a jednotliví zaměstnanci poskytnout kdykoliv všechny potřebné podklady a úplné a pravdivé informace. Rovněž jsou povinni podat na vyžádání písemné vyjádření ke kontrolní činnosti.
 4. Výsledky kontrol jsou využívány v řízení fakulty a rozhodování akademických orgánů fakulty.

 

 

Část V

Akademické insignie, obřady a pocty.

 

Článek 38

 1. Používání akademických insignií a talárů upravuje statut univerzity[60].

 

 

Článek 39

Obřady

 1. Konání imatrikulace a promoce je upraveno řádem imatrikulací a promocí, který je vnitřním předpisem univerzity46.

 

 

Článek 40

Pamětní medaile fakulty

 1. Fakulta může udělit pamětní medaile svým pracovníkům, studentům a jiným osobám za zásluhy o rozvoj fakulty, vědy, vzdělanosti a akademických svobod. Podrobnosti udělování medailí fakulty jsou v souladu s příslušným vnitřním předpisem univerzity upraveny opatřením děkana.

 

 

Článek 41

Profesor in memoriam a emeritní profesor

 1. „Profesor in memoriam Univerzity Karlovy“ a „Emeritní profesor Univerzity Karlovy“ jsou čestné tituly, které nezakládají žádné majetkoprávní nároky.
 2. Podrobnosti o udělování těchto čestných titulů upravuje statut univerzity v čl. 60 a 61.

 

 

Část VI

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 

Článek 42

Znak fakulty

 1. Fakulta používá znak univerzity[61] a znak fakulty.
 2. Znak fakulty má tvar kruhu. Uprostřed je zobrazena Hygie, držící v levé ruce hůl, obtočenou hadem, v pravé ruce ratolest. Po obvodu kruhu je nápis Facultas Medica Pilsnensis s letopočtem MCMXLV (příloha statutu č. 3).
 3. Znak fakulty je používán společně se znakem univerzity anebo samostatně, zejména k označení korespondence, osvědčení, publikací a dalších tiskovin prezentujících fakultu.

 

 

Článek 43

Razítko fakulty

 1. Fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České republiky a textem Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni v případech stanovených právním předpisem.
 2. Podobu a pravidla užívání ostatních razítek řeší opatření rektora[62] a v jeho rámci opatření děkana.

 

 

Článek 44

Úřední deska

 1. Fakulta má svoji úřední desku, která je umístěna v přízemí budovy děkanátu, Husova 13, Plzeň.
 2. Úřední desku vede děkanát.
 3. Na úřední desce se vyvěšují kromě písemností stanovených zákonem[63] a statutem univerzity[64] další informace, o kterých tak stanoví předpis univerzity nebo fakulty anebo o nichž tak rozhodne rektor nebo děkan.
 4. Texty vyvěšené na úřední desce se zpřístupní rovněž na internetové stránce fakulty.

 

 

Článek 45

Výklad ustanovení

 1. V případě pochybnosti vykládá ustanovení tohoto statutu senát.

 

 

Článek 46

Závěrečná ustanovení

 1. Do nabytí účinnosti tohoto statutu platí dosavadní statut, pokud neodporuje zákonu o vysokých školách nebo vnitřním předpisům univerzity.
 2. Tento statut byl schválen senátem dne 30. září 2009 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity[65].
 3. Zrušuje se statut fakulty ze dne 24. 9. 1999.
 4. Tento statut nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce, následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

 

 

Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc.
předseda akademického senátu

Doc. MUDr. J. Koutenský, CSc.
Děkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] čl. 3 statutu univerzity

[2] § 4 a § 23 odst. 1 zákona č.111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

[3] § 2, 23 a 60 zákona o vysokých školách

[4] § 20 odst. 2 a § 24 odst. 1 zákona o vysokých školách

[5] § 62 odst.1 písm. g) zákona o vysokých školách a čl. 20 statutu univerzity

[6] § 77 zákona o vysokých školách a Řád výběrového řízení univerzity

[7] § 25 odst. 3 zákona o vysokých školách

[8] § 25 odst. 1 zákona o vysokých školách

[9] § 70 odst. 1 zákona o vysokých školách

[10] § 70 odst. 2 zákona o vysokých školách

[11] § 25 odst. 2 zákona o vysokých školách

[12] čl. 6 odst. 2 statutu univerzity

[13] čl. 6 odst. 3 statutu univerzity

[14] § 4 zákona o vysokých školách

[15] čl. 2 odst. 1 statutu univerzity

[16] čl. 11 statutu univerzity

[17] čl. 5 statutu univerzity

[18] § 6 odst. 2, § 17 a § 33 zákona o vysokých školách

[19] čl. 5 odst. 8 statutu univerzity

[20] § 26 a 27 zákona o vysokých školách

[21] § 26 odst. 1 a § 33 odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách

[22] § 25 odst. 1 v návaznosti na § 26 odst. 2 zákona o vysokých školách

[23] § 8 odst. 2 zákona o vysokých školách

[24] § 27 odst. 3 zákona o vysokých školách

[25] § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

[26] § 33 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách

[27] § 29 a § 27 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách

[28] § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách

[29] § 33 odst.2 písm. c) zákona o vysokých školách

[30] § 28 zákona o vysokých školách

[31] § 28 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách

[32] § 33 zákona o vysokých školách

[33] § 28 odst. 5 a § 27 odst. 2 zákona o vysokých školách

[34] § 32 zákona o vysokých školách

[35] čl. 49 a čl. 3 odst. 6 statutu univerzity

[36] čl. 17 odst. 4 statutu univerzity

[37] § 25 odst. 1 a 2 a § 28 odst. 1 zákona o vysokých školách

[38] § 25 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách

[39] čl. 19 odst. 2 statutu univerzity

[40] zejména § 62 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách

[41] § 27 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách

[42] čl. 45-47 statutu univerzity

[43] § 44 a 78 zákona o vysokých školách

[44] § 27 odst. 2 písm. a) a § 30 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

[45] § 51 odst. 2 zákona o vysokých školách

[46] § 17 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách

[47] § 31 odst. 3 zákona o vysokých školách

[48] § 32 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách

[49] § 58 odst. 6 zákona o vysokých školách

[50] § 58 odst. 5 zákona o vysokých školách a příloha č. 6 odst. 1 statutu univerzity

[51] § 70 zákona o vysokých školách

[52] čl. 37 statutu univerzity

[53] § 4 zákona o vysokých školách

[54] § 76 zákona o vysokých školách

[55] § 17 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách

[56] § 18 odst. 2 a § 24 odst. 1 písm g) a h) zákona o vysokých školách

[57] čl. 48 odst. 1 a 2 statutu univerzity

[58] čl. 49 písm. c) statutu univerzity a Opatření rektora pro správu majetku univerzity

[59] § 27 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách

[60] čl. 54 a 55 statutu univerzity

[61] čl. 62 statutu univerzity

[62] čl. 63 statutu univerzity

[63] § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách

[64] čl. 64 statutu univerzity

[65] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.