Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Opatření děkana č. 5/ 2009
Datum publikování: 11.8.2009  Sekce: Vedení LF

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

 

Opatření děkana č. 5/ 2009

stanovující bližší podmínky celoživotního vzdělávání na Lékařské fakultě v Plzni a to v programu Teoretické základy všeobecného lékařství a v programu Teoretické základy zubního lékařství

 

                                              

                                                                                                    V Plzni dne 7.8.2009

                                                                                                    Č.j.:  2687/09

                                                                                

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze bližší podmínky celoživotního vzdělávání probíhajícího na Univerzitě Karlově v Praze, Lékařské fakultě v Plzni (dále jen "LFP UK") v akademickém roce 200../20.. a to v programu Teoretické základy všeobecného lékařství a v programu Teoretické základy zubního lékařství (dále jen „program CŽV“).

 

Čl. II

Základní ustanovení

1.      Vzdělávání v programu CŽV je realizováno v rámci vzdělávací činnosti LFP UK, není studiem vysoké školy ve smyslu §§ 48 až 59 zákona o vysokých školách a účastník nemá podle § 60 odst. 3 zákona o vysokých školách postavení studenta vysoké školy.

2.      Program CŽV se uskutečňuje za úplatu dle čl. VII tohoto opatření.

3.      Na účastníka programu CŽV se přiměřeně vztahují vnitrní předpisy Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) a LFP UK. Účastník je povinen tyto předpisy dodržovat.

4.      Za uskutečňování kurzu, jeho kvalitu a další záležitosti spojené s programem CŽV a jeho účastníky odpovídá děkanovi koordinátor jmenovaný děkanem fakulty.

 

 

Čl. III

Přijímání uchazečů

1.        Do programu CŽV přijímá LFP UK počet uchazečů odpovídající individuálnímu způsobu studia na fakultě a jejím kapacitním možnostem.

2.        Program CŽV je určen uchazečům s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním.

3.        Uchazeč se stane účastníkem programu CŽV na základe uzavření Smlouvy o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání s LFP UK. Smlouvu uzavře fakulta pouze s uchazečem, který se zúčastnil přijímací zkoušky a jehož znalosti prokázané při zkoušce byly přijímací komisí kladně hodnoceny. Tříčlennou komisi jmenuje děkan fakulty.

4.        Uchazeč nesmí být v den podpisu smlouvy o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání a v době své účasti v něm studentem žádné lékařské fakulty.

 

 

Čl. IV

Náplň kurzu

1.      Program CŽV trvá dva semestry a uskutečňuje se výhradně prezenční formou.

2.      Program CŽV zahrnuje s výjimkou volitelných předmětů, pokud jsou ve studijním plánu obsaženy, předměty totožné se studijním plánem akreditovaného magisterského studijního programu takto:

a)      Teoretické základy všeobecného lékařství – předměty 1.úseku studijního programu Všeobecné lékařství,

b)      Teoretické základy zubního lékařství – předměty 1.úseku studijního programu Zubní lékařství.

3.      Seznam předmě a jejich rozsah je obsahem přílohy č. 1 a 2 tohoto opatření.

 

 

 

Čl. V

Ukončení programu CŽV

1.      Těm účastníkům, kteří absolvovali program CŽV v plném rozsahu, vydá LFP UK osvědčení o absolvovaném programu v rámci celoživotního vzdělávání. Osvědčení je dokladem o složených zkouškách s uvedením klasifikace jednotlivých předmětů.

2.      Podmínkou absolvování programu CŽV jako celku je vykonání zkoušek z každého předmětu, jenž je náplní programu, v době účinnosti smlouvy dle čl. III odst. 3. Zkoušky není možno skládat mimo zkouškové období.

3.      Účastníkům programu CŽV, kteří vykonali zkoušky jen z některých předmětu, vydá LFP UK osvědčení o vykonání zkoušek z těchto předmětů s uvedením klasifikace.

 

Čl. VI

Další studium

1.      Absolvent programu CŽV, který splnil předepsané podmínky a podal přihlášku k řádnému studiu ve lhůtě stanovené rektorem, může být na základě zjednodušené přijímací zkoušky přijat ke studiu magisterského studijního programu, jehož zaměření a náplň odpovídá zaměření a obsahu absolvovaného programu CŽV. Požadavky, podmínky a formu zjednodušené přijímací zkoušky stanoví se souhlasem Akademického senátu děkan fakulty.

2.      Účastníci programu CŽV, kteří vykonali zkoušky jen z  některých předmětů programu CŽV, splnili předepsané podmínky a podali přihlášku k řádnému studiu ve lhůtě stanovené rektorem, mohou být přijati do 1. ročníku prezenčního studia pouze na základě běžného přijímacího řízení.

3.      Po přijetí ke studiu může děkan fakulty uznat předměty a zkoušky absolvované v rámci  programu CŽV.

 

Čl. VII

Úplata

1.      Výše úplaty za program CŽV je stanovena na základe kalkulace. Úplata je splatná předem a v jediné splátce:

a)     Teoretické základy všeobecného lékařství - 130.000,- Kč,

b)     Teoretické základy zubního lékařství - 200.000,- Kč.

2.      Úplata podle odstavce 1 musí být připsána na účet LFP UK nejpozději při zahájení programu CŽV.

3.      Vyskytnou-li se na straně účastníka překážky, pro něž se nemůže programu CŽV účastnit, před jeho zahájením, tj. před uskutečněním prvního dne výuky, je účastník oprávněn požadovat vrácení úplaty po odečtení poplatku za administrativní úkony ve výši  2.000,- Kč.

4.      Po zahájení programu CŽV je účastník též oprávněn požadovat vrácení úplaty za podmínek stanovených ve smlouvě o uskutečnění programu celoživotního vzdělávání.

5.      Požaduje-li účastník od fakulty provedení administrativních úkonů odlišných od těch, které jsou předpokládány tímto opatřením, řídí se úhrada těchto úkonů vnitřními předpisy univerzity a LFP UK.

 

 

Čl.VIII

Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana fakulty.

 

 

 

V Plzni dne 7.8.2009

                                                       

 

                          Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.,v.r.

                                                                                                       děkan fakulty

Příloha č. 1


Příloha č. 2

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.