Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Opatření děkana č. 6/ 2009
Datum publikování: 2.9.2009   Sekce: Vedení LF

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Plzni

 

Opatření děkana č.  6/ 2009

Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově

( k  Pravidlům pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v Plzni a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy)

 

 

                                              

                                                                                       V Plzni dne 24. 8. 2009

                                                                                        Č.j. 2735/09

                       

 

Čl. 1

Stipendia za vynikající studijní výsledky

 

1. Studenti s prospěchovým průměre 1,00 mají nárok na přiznání prospěchového stipendia ve

    výši 11550,00 Kč za akademický rok.

 

2. Studenti s prospěchovým průměrem od 1,01 do 1,15 mají nárok na přiznání prospěchového

    stipendia ve výši 9450,00 Kč za akademický rok.

 

3. Pokud součet oprávněných žadatelů podle bodu 1 a 2 nedosáhne 10% počtu studentů

    fakulty, bude stipendium přiznáno dalším studentům s nejlepším průměrem, a to ve výši

    9450,00 Kč za akademický rok.

 

 

Čl. 2

Účelové stipendium

 

Celkový limit částky účelového stipendia (čl. 3 odst. 1 písm. b) a čl. 5 stipendijního řádu), kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, je

  1. 31 500 Kč, jde-li o mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (čl. 5 odst. 1 písm. a) stipendijního řádu),
  2. 21 000 Kč, jde-li o stipendium v případě mimořádné situace studenta (čl. 5 odst. 1 písm. b) stipendijního řádu),
  3. 52 500 Kč, jde-li o stipendium na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí (čl. 5 odst. 1 písm. c) stipendijního řádu),
  4. 42 000 Kč, jde-li o stipendium v případech hodných zvláštního zřetele, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších (čl. 5 odst. 1 písm. d) stipendijního řádu).

 

 

Čl. 3

Doktorandské stipendium

 

  1. V prvním roce prezenční formy studia výše doktorandského stipendia (čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 6 odst. 2 stipendijního řádu) činí 8000,00 Kč měsíčně.
  2. Ve druhém a třetím roce prezenční formy studia činí výše doktorandského stipendia (čl. 3 odst. 1 písm. c, a čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu) 12000,00 Kč měsíčně.
  3. Ve čtvrtém roce prezenční formy studia činí výše doktorandského stipendia ( čl. 3 odst. 1 písm. c, a čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu) 8000,00 Kč měsíčně.

 

Čl. 4

Přechodná, společná a závěrečná ustanovení

 

  1. Toto opatření děkana se vydává na základě čl. 16 odst. 1 stipendijního řádu
  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 9. 2009
  3. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 5/2008

 

V Plzni dne 24. 8. 2009

                                                       

 

Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.,v.r

                                                                           děkan fakulty

 

Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.