Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Opatření děkana č. 7/2009
Datum publikování: 14.9.2009  Sekce: Vedení LF


Univerzita Karlova v Praze                                                    

Lékařská fakulta v Plzni  

 

 

 

V Plzni dne 4.9.2009

č.j. 2781/09Opatření děkana č.7/09


kterým se stanoví  pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu

(Úplné znění předpisu)

 

Čl. I

Tvorba sociálního fondu

Sociální fond na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni ( LFPL) se tvoří v souladu s článkem 16b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy v Praze,  ve výši nejméně 1,3% objemu nákladů fakulty na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v předchozím ročním účetním období, a nejvýše 2% objemu nákladů fakulty zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

 

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni se tvoří sociální fond ve výši 1,4% objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost v příslušném období.

 

 

Čl. II

Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity

 

1.      Zaměstnanci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy,

a)    který je v pracovním poměru vůči fakultě  a

b)    odpracuje za směnu alespoň 3 hodiny nepřetržité práce,

lze  poskytnout příspěvek  na stravování ze sociálního fondu  podle  čl. 16b odst. 3 písm. c)  Pravidel hospodaření.

2.      Stravovacím zařízením univerzity se rozumí stravovací zařízení univerzity provozované univerzitou nebo stravovací zařízení univerzity provozované prostřednictvím jiných subjektů.

3.      Příspěvek na stravování ve stravovacím zařízení univerzity lze poskytnout až do výše 10,00 Kč za jedno jídlo.

4.      Příspěvek podle odstavce 1 hradí za zaměstnance fakulta  v souladu s tímto opatřením tomu stravovacímu zařízení univerzity, ve kterém se zaměstnanec stravuje, a to maximálně do výše počtu jídel, které zaměstnanec odebral.

 

 

 Čl. III

Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení

nebo prostřednictvím poukázek na stravování

 

1.       Zaměstnanci fakulty,

a)    který je v pracovním poměru vůči fakultě a

b)    odpracuje za směnu na dané součásti alespoň 3 hodiny nepřetržité práce a současně mu v průběhu směny nevznikl nárok na stravné podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, lze na fakultě poskytnout příspěvek fakulty  na stravování ze sociálního fondu  podle  čl. 16b odst. 3 písm. d)  Pravidel hospodaření.

2.       Výše příspěvku může činit maximálně 55% ceny jednoho jídla. Takto vypočtená výše příspěvku nesmí být ale vyšší než činí hodnota 70% stravného vymezeného v § 176 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3.       Příspěvek na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování hradí za zaměstnance fakulta a tento příspěvek je v souladu se zákonem o dani z příjmu zdanitelným plněním. Čtyřicet procent tohoto příspěvku je hrazeno ze sociálního fondu.

 

 

 Čl. IV

 

 

Použití fondu na příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na příspěvek na soukromé životní pojištění

 

1.       Příspěvek se přizná každému zaměstnanci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, který splňuje   podmínky uvedené v odst. 3 a podá písemnou žádost.

2.       Údaje na žádosti se ověřují dle originálu smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem  nebo o soukromém životním pojištění.

3.       Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže:

a)  jeho pracovní poměr vůči LFPL trvá nepřetržitě alespoň pět let

b)  výše pracovního úvazku vůči LFPL činí a celých pět let činila 1,0

c) má v souladu s příslušnými právními předpisy uzavřené penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, přičemž součet jeho vlastních příspěvků na tyto účely činí alespoň 500 Kč měsíčně.

 

Splní-li zaměstnanec výše uvedené podmínky, má nárok na příspěvek v souhrnné výši 500 Kč měsíčně.

 

4.       Žádost předkládá zaměstnanec osobně na osobním oddělení fakulty vždy od  10.  do 20. dne    v měsíci.

      Současně se žádostí zaměstnanec předloží:

-          originál původní smlouvy včetně dodatků k této smlouvě,

-          dodatek  o rozšíření smlouvy o příspěvek zaměstnavatele

   

5.       Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.

6.       Posuzování žádostí o příspěvek včetně ověřování údajů, evidenci poskytovaných příspěvků a další úkony s tím související provádí personální oddělení děkanátu  LFPL.

7.       Údaje,  které zaměstnanec uvedl v žádosti, se ověřují dle čl. III odst. 2 a porovnáním s evidencí zaměstnanců.

8.       Příspěvek je zaměstnanci poskytován měsíčně při vyúčtování mzdy za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec splnil podmínky dle čl. III odst. 3, a to poukázáním na jeho účet u penzijního fondu nebo na účet soukromého životního pojištění.

9.       Splnil-li zaměstnanec podmínky pro přiznání příspěvku, je mu poskytován nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po podání žádosti.

10.   V případě skončení pracovního poměru zaměstnance, kterému je příspěvek vyplácen , se příspěvek poskytne s výjimkou dle čl. VI. písm. f) naposledy s posledním vyúčtováním  mzdy.

11.   Při zdaňování požitků, tzn. příspěvků apod., se postupuje dle zákona  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

12.   Zaměstnanec LFPL, kterému je přiznán a vyplácen příspěvek, ztrácí na jeho vyplácení  nárok, jestliže:

a)     jeho pracovní poměr na LFPL zanikl,

b)     změnil se druh pracovního poměru na jiný než hlavní, od prvního dne následujícího měsíce po vzniku této skutečnosti,

c)     sjednaný rozsah pracovní doby se změnil a neodpovídá ust. čl. III odst. 3 písm.b),

d)     pracovník není v evidenčním stavu ( např. čerpá mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, neplacené volno trvající déle než kalendářní měsíc),

e)     zanikla smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo o soukromém životním pojištění,

f)       se zaměstnancem byl okamžitě rozvázán pracovní poměr -  LFPL jako zaměstnavatel dala výpověď z důvodů, pro které s ním mohla okamžitě zrušit pracovní poměr nebo byl pracovní poměr zrušen pro porušení pracovních povinností.

 

13.   Zaměstnanec je povinen v souladu s § 27 zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů, ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku na penzijní připojištění, oznámit písemně příslušnému penzijnímu fondu skutečnost, že mu zaměstnavatel poskytne příspěvek, a též jeho výši.

14.   V souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, je zaměstnanec ihned po seznámení s rozhodnutím o přiznání příspěvku povinen v souladu se smlouvou o soukromém životním pojištění zajistit veškeré nezbytné úkony.

15.   Zaměstnanec je vždy povinen písemně informovat zaměstnavatele o všech údajích rozhodujících pro poskytování příspěvku a jejich změnách, tj. zejména údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku ze sociálního fondu ( změna penzijního fondu, změna pojišťovny, adresy fondu nebo pojišťovny, čísla smlouvy, bankovní spojení a čísla účtu apod.). Změnu údajů je zaměstnanec  povinen oznámit bez zbytečného odkladu nejpozději 7 kalendářních  dnů ode dne, kdy se o daných skutečnostech dozvěděl. Za škody vzniklé nedodržením výše uvedené povinnosti odpovídá zaměstnanec v plném rozsahu.

 

 

Čl. V
Použití fondu na příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

1.    Zaměstnanec fakulty,

a)     jehož pracovní poměr vůči fakultě trvá alespoň tři roky,

b)     který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 40 let,

c)     jehož výše pracovního úvazku vůči fakultě činí a nejméně tři roky činila 1,0,

d)     který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a

e)     který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity, má na fakultě nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 50% uplatněného odpočtu zaplacených úroků, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce.

2.      Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v   § 38lodst. 1písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků.

3.     

4.      Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.

5.      Žádosti na příspěvek za minulý rok se podávají v termínu od 1. července do 31.  srpna běžného roku ekonomickému oddělení děkanátu. Zaměstnanec doplní podklady na základě výzvy nejpozději do 15 dnů. Příspěvek bude zaměstnanci uhrazen v termínu od 15. října do 31. října běžného roku.

6.      Ustanovením odstavce 1 není dotčena možnost rozhodnutím děkana  stanovit, že se zaměstnanci podle odstavce 1 vyplácí příspěvek vyšší než částka uvedená v odstavci 1, nejvýše však 50% uplatněného odpočtu zaplacených úroků .

 

Čl. IV
Použití fondu na nenávratnou finanční výpomoc

1.       Zaměstnanci fakulty může být na bytové účely, včetně vybavení bytu nebo rodinného domu, v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc  příspěvek ze sociálního fondu do výše 500 000 Kč.

2.       Zaměstnanci fakulty může být v akutní, zvláštního zřetele hodné tíživé sociální situaci, do které se dostal bez vlastního přičinění, poskytnut jako nenávratná finanční výpomoc  příspěvek ze sociálního fondu do výše 60 000 Kč.

3.       Žádost o poskytnutí příspěvku podává zaměstnanec děkanovi fakulty. O žádosti rozhoduje děkan, a to zpravidla do 30 dnů ode dne doručení žádosti se všemi náležitostmi dokumentujícími důvod uváděný v žádosti, nebo ode dne doplnění podkladů na základě výzvy; žádost se též zašle k vyjádření příslušné odborové organizaci.

4.       příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 nelze ze stejného důvodu žádat na více součástech univerzity, ledaže by došlo ke změně zařazení zaměstnance na jinou součást univerzity; příslušné čestné prohlášení je nedílnou součástí žádosti.

 

Čl. V
Přechodná a závěrečná ustanovení

1.       Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2009.

2.       Tímto opatřením se ruší Opatření děkana 6/2007.

 

 

Čl. VI

 

Správa fondu

Finanční správu fondu vykonává ekonom fakulty.

 

V Plzni dne 4. 9. 2009

                                                                                                    

 

                                                      Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.

děkan LF UK v PlzniFormulář žádosti o příspěvek (pdf)

Tyto staré stránky se od 1.5.2010 neaktualizují. Přejděte na nové stránky.