Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Informace o přijímacím řízení na LF UK v Plzni pro akademický rok 2010/2011
Datum publikování: 5.1.2010   Sekce: Věda a výzkum

Informace o přijímacím řízení na LF UK v Plzni pro akademický rok 2010/2011


Doktorské studijní programy:

Anatomie, histologie a embryologie:

prezenční forma

1. Nové metodiky poznávání regulačních buněčných mechanismů – komparace genotypu a fenotypu různých buněčných stavů

Školitelka: Doc.MUDr.Milena Králíčková,PhD.

Způsob financování: grantu GA ČR a  GA UK

 

2. Možnosti a význam studia morfologie a regulačních mechanismů vybraných tkání – přínos různých modelů k translaci výsledků do klinického uplatnění

Školitelka: Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Způsob financování: grantu GA ČR a IGA


kombinovaná forma

1.Studium časné embryogeneze a genetických i epigenetických regulačních mechanismů periimplantačního období

Školitelka: Doc.MUDr.Milena Králíčková,PhD.

Financování: grantu GA ČR a z projektu OP VK 2.3. “Školicí centrum pro práci na tkáňových kulturách”.


Biochemie a patobiochemie:

kombinovaná forma

1.Regulace genové exprese v nádorové tkáni

Školitel: Prof. MUDr. Radim Černý, CSc.

Financování: IGA MZ CR NR10230 a IGA MZ CR NR9731


Dermatovenerologie:

kombinovaná forma

1. Srovnání diagnostických metod u imunologicky podmíněných kožních chorob

Školitel: Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

Financování:  Bude požádáno o některý grant


2.Kožní nežádoucí účinky onkologické léčby

Školitel:  Doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Způsob financování:  Bude požádáno o některý grant

 

3. Optimalizace volby fototerapie a léčebného protokolu u některých kožních    

onemocnění a zhodnocení jejich účinnosti

Školitel: Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Financování: Bude podána žádost o grant (GA UK)

Fyziologie a patologická fyziologie:

prezenční forma

1. Mechanismy srdečních arytmií a náhlé srdeční smrti

Školitel: Doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Financování: VZ MSM0021620819

 

2. Zdroje a funkce extraneuronálních katecholaminů v kardiovaskulárním systému
Školitelka: MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
Financování:
VZ MSM0021620819

 

3. Experimentální ovlivnění neurodegenerací
Školitel: MUDr. Jan Cendelín, Ph.D.
Financování:
VZ 0021620816, COST program OC09002

 

4. Elektrofyziologické projevy normálního a neurodefektního postižení mozku v různých podmínkách

Školitel: MUDr. Jan Barcal, Ph. D.

Financování: VZ 0021620816, COST program OC09002


 Gynekologie a porodnictví:

prezenční forma

1.Tkáňové prognostické faktory a mutace v klíčových genech onkogeneze ovariálních zhoubných tumorů. Chemorezistence/chemosenzitivita ovariálních zhoubných tumorů a faktory ji ovlivňující

Školitel : MUDr. Jiří Bouda, Ph.D.

Financování: nebudou požadovány žádné finanční nároky a bude podán grant

 

kombinovaná forma

1. Technické aspekty druhé doby porodní.

Školitel : MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.

Financování: nebudou požadovány žádné finanční nároky a bude podán grant

 

2. Hyperandrogenní syndrom u dospívajících dívek – diferenciální diagnostika

Školitel : Prof.MUDr. Jan Hořejší, DrSc.

Financování: nebudou požadovány žádné finanční nároky a bude podán grant


Chirurgie:

prezenční nebo kombinovaná forma:

1. Double bundle technika plastiky předního zkříženého vazu při řešení chronické

    nestability kolenního kloubu

Školitel:  MUDr. Karel Koudela, Ph.D.

Financování:   bude podána žádost o grant

 

2. Augmentace osteoporotické páteře

Školitel: MUDr. Jiří Matějka, Ph.D.

Financování: bude podána žádost o grant

 

3. Zlomeniny pánevního kruhu – miniinvazivní přístup

Školitel: Prim. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Financování:  bude podána žádost o grant

 

4. Úloha kmenových buněk v regeneraci jaterního parenchymu

Školitel: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Financování: probíhající grant IGA MZ č. 9727-4


kombinovaná forma:

1.Chirurgické možnosti léčby degenerativního onemocnění thorakolumbální páteře

Školitel: MUDr. Luděk Navrátil, Ph.D.

Financování: bude podána žádost o grant

 

2. Nové možnosti prevence a monitorování u kacrinomu prsu

Školitel: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Financování:  bude podán grant


Lékařská farmakologie:

prezenční forma

1. Farmakologie  přírodních antioxidačních látek

Školitel::   Prof. MUDr Vladislav Eybl, DrSc.

Financování: z fakultního výzkumného záměru a specifického výzkumu


Neurologie a psychiatrie:

prezenční nebo kombinovaná forma

1.  Demyelinizační onemocnění nervového systému - aktuální diagnostické a léčebné postupy

Školitel: Prof.MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Financování: VZ  3. LF UK v Praze, MŠM 0021620816


2. Cévní příhody mozkové, diagnostika, terapie a sekundární prevence ischemických iktů

Školitel: Prof.MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Financování: VZ  3. LF UK v Praze, MŠM 0021620816


prezenční forma

1. Predikce v léčbě závislosti

Školitel :  MUDr. Luboš Janů, Ph.D.

Financování:  grant IGA


Pediatrie:

prezenční nebo kombinovaná forma

1. Infekce invazivními kmeny Streptococcus pneumoniae u kriticky nemocných dětí

Školitel :  Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.

Financování: VZ 0021620816


Radiologie:

kombinovaná forma

1.Magnetická resonance v diagnostice nádorů děložního čípku před a po léčbě

Školitel: Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

Financování:  Nebudou požadovány finanční prostředky od LF

 

Stomatologie:

kombinovaná forma

1. Antimikrobiální účinky nanopartikulí stříbra modifikované laserem v

prostředí parodontálního chobotu

Školitel: Doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc.

Financování:  Bude podán grant IGA MZ


Vnitřní nemoci:

prezenční forma

1.Konzervativní léčba akutní nekrotizující pankreatitídy 

Školitel: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Financování: VZ 21620814 – Prevence, diagnostika a terapie diabetu mellitu a endokrinních postižení organizmu


2. Změny mikrocirkulace u pacientů s diabetem

Školitel: Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

Financování: VZ 21620814 – Prevence, diagnostika a terapie diabetu mellitu a endokrinních postižení organizmu

 

3. Náhrada a podpora funkce orgánů v kritických stavech/ Replacement of and support to vital organs in shock.

Školitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Financování: VZ 6096


4. Proteomika akutního a chronického selhání funkce ledvin

Školitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Financování: VZ 6096

 

5. Akutní koronární syndrom

Školitel: Doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.

Financování: KARDIOVASKULÁRNÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR  UK V PRAZE č.MSM0021620817 „Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu“


6.Biokompatibilita peritoneálních dialyzačních roztoků

Školitelka: Doc. MUDr. Sylvie Opatrná,  Ph.D.

Financování: VZ6096


prezenční nebo kombinovaná forma:

1. VO2max u nemocných s těžkým obstrukčním spánkovým syndromem- před a po léčbě CPAP/BiPAP terapií

Školitel: Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Financování: Financování: VZ6096

 

2. D vitamin rizikový faktor vzniku a rozvoje nádorů

Školitel:  Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Fnancování:  grant IGA

 

3.Cirkulující nádorové buňky

Školitel:  Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Fnancování:  grant česko americké spolupráce

 

kombinovaná forma

1. Mechanizmy vlivu syndromu obstrukční spánkové apnoe na kardiovaskulární soustavu

Školitel: Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Financování: VZ 6096

 

2. Metabolické faktory a jejich vztah k vlastnostem tepenného řečiště

Školitel: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Financování: 6. a 7. rámcový program EU

 

 

3. Použití nízkomolekulárních heparinů v graviditě

Školitel: Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Financování:  7. rámcový program EU

 

 

* forma studia je prezenční nebo kombinovaná

* standardní doba studia je 4 roky, studium v kombinované formě trvá max. 8 let

* absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul Ph.D.

Podmínky pro přijetí

- zaslání přihlášky ke studiu včetně potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku (500,-Kč) do 30.4.2010

- úspěšné zakončení studia na úrovni magisterského

Přihlášky ke studiu

Na všechny studijní programy se zasílají na oddělení vědy a vzdělání Děkanátu LF UK v Plzni.

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku ke studiu s manipulačním poplatkem.

Uchazeči – cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí doložit zkoušku z  českého jazyka.

Na přihlášce ke studiu musí být potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře.

Přijímací pohovory se budou konat v červnu 2010. Náhradní termín pro přijímací zkoušky je červenec 2010. Termíny budou upřesněny pro jednotlivé studijní programy.

Adresa fakulty:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta
Husova 3
306 05 Plzeň

 Číslo účtu:

Komerční banka Plzeň – město
č.ú. 61633311/0100
variabilní symbol 602 13 10
specifický symbol – rodné číslo uchazeče

 

Další formace o studiu je možné získat na oddělení vědy a vzdělání, tel. 377 593 466 nebo na internetové adrese www.lfp.cuni.cz .

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.