Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Zápis z jednání AS LF UK v Plzni ze dne 17.3.2010
Datum publikování: 8.4.2010   Sekce: Akademický senát


Z á p i s
z jednání Akademického senátu LF UK v Plzni
ze dne 17.3. 2010

Přítomni:

Akademičtí pracovníci:

MUDr. Jan Barcal, Ph.D., MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D., MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc., doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

Studenti:

Petr Beneš, Lukáš Galek, Jan Kotyza, Lukáš Prajka, Adam Vrána

Hosté:

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., Jaromír Holas (3. roč. všeob. lék.)

Omluveni:

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., PhDr. Dana Zdeňková, Vojtěch Česák, Theresa Meindl, Eva Müllerová

Program:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Diskuze nad Volebním a jednacím řádem AS LFUK v Plzni se zvl. zaměřením na čl. 7 – část obecná
  3. Navržení a potvrzení tříčlenné volební komise pro volbu nového předsedy AS LFUK v Plzni a jednoho místopředsedy AS LFUK v Plzni
  4. Návrhy kandidátů na předsedu AS LFUK v Plzni
  5. Volba předsedy AS LFUK v Plzni tajným hlasováním
  6. Návrhy na jednoho místopředsedu AS LFUK v Plzni
  7. Volba jednoho místopředsedy AS LFUK v Plzni
  8. Diskuze nad Volebním a jednacím řádem AS LFUK v Plzni - část speciální
  9. Různé

Ad 1. Zahájení a schválení programu

Jednání zahájil as. MUDr. V. Kuntscher, Ph.D., místopředseda AS LFUK v Plzni, a přednesl návrh programu. Program zasedání AS byl jednomyslně schválen.

Ad 2. Diskuze nad Volebním a jednacím řádem AS LFUK v Plzni

Nad Volebním a jednacím řádem proběhla krátká diskuze.
Veřejným hlasováním je jen menšina (9 hlasů) přítomných členů Akademického senátu pro změnu diskutovaného článku 7 Volebního a jednacího řádu AS LF UK v Plzni => tento článek se prozatím nemění

Ad 3. Navržení a potvrzení tříčlenné volební komise pro volbu nového předsedy AS LFUK v Plzni a jednoho nového místopředsedy AS LFUK v Plzni za pedagogickou část AS

Volební komise navržena a poté jednomyslně schválena ve složení as. MUDr. J. Barcal, Ph.D., as. MUDr. J. Beneš, Ph.D., MUC. P. Beneš

Ad 4. Návrhy kandidátů na předsedu AS LFUK v Plzni

Členy AS LFUK v Plzni navrženi postupně prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., as. MUDr. L. Bolek, Ph.D., doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D. – s kandidaturou souhlasí a as. MUDr. V. Kuntscher, Ph.D. – kandidatury se vzdává

Ad 5. Volba předsedy AS LFUK v Plzni tajným hlasováním

Výsledky voleb:

prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. 8 hlasů
doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D. 7 hlasů
as. MUDr. L. Bolek, Ph.D. 4 hlasy

Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. byl zvolen předsedou AS LFUK v Plzni

Další řízení zasedání předává as. MUDr. V. Kuntscher, Ph.D. nově zvolenému předsedovi

Ad 6. Návrhy na jednoho místopředsedu AS LFUK v Plzni za pedagogickou část AS

Členy AS LFUK v Plzni postupně navrženi jako kandidáti na místopředsedu AS LF UK v Plzni as. MUDr. L. Bolek, Ph.D. – s kandidaturou souhlasí a doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D. – kandidatury se vzdává

Ad 7. Volba jednoho nového místopředsedy AS LFUK tajným hlasováním

Odevzdáno 17 platných hlasů, kterými byl

as. MUDr. L. Bolek, Ph.D. zvolen do funkce místopředsedy AS LFUK v Plzni

Ad 8. Diskuze nad Volebním a jednacím řádem AS LFUK v Plzni - část speciální

V další rozpravě nad Volebním a jednacím řádem AS LFUK v Plzni byli na žádost předsedy AS LF UK pověřeni Akademickým senátem as. MUDr. Bolek, Ph.D. a as. MUDr. Beneš, Ph.D. zabývat se legislativními záležitostmi AS LFUK v Plzni. Na příští zasedání připraví návrh ev. možných variant změn článku 7 Volebního a jednacího řádu AS LFUK v Plzni. Diskuse o případných změnách tak bude probíhat i na příštím, ev. dalších jednáních

Ad 9. Různé

Stanoven předběžně termín dalšího zasedání AS – 21. 4. 2010 v 15,30 hod, bude však ev. upraven dle termínu schvalování rozpočtu fakulty.
Do programu zasedání na žádost prof. MUDr. Skálové, CSc. bude zařazen i bod., v němž se AS bude zabývat úpravou prerekvizit studijního programu III. ročníku

Zapsal: as. MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D., místopředseda AS LFUK Plzeň

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.