Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Úřední deska:   Smlouva o spolupráci mezi UK a IKEM
Datum publikování: 12.9.2005  Sekce: Věda a výzkum

Univerzita Karlova v Praze

se sídlem Ovocný trh 3/5, 11636 Praha 1

zastoupena rektorem Prof Ing Ivanem Wilhelmem CSc.

(dále jen Univerzita)

 

a

Institut klinické a experimentální medicíny

se sídlem Vídeňská 1958/9, 14021 Praha 4

zastoupený ředitelem Prof. Ing. Rudolfem Poledne, CSc.

(dále jen IKEM)

 

na základě čl. 2 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a Čl. II. odst. 2 Statutu Institutu klinické a experimentální medicíny, v platném znění, uzavírají spolu ve smyslu ustanovení § 51 občanského zákoníku tuto

smlouvu o spolupráci:

I. Předmět smlouvy

      Předmětem této smlouvy je obecné vymezení spolupráce zejména v oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné mezi IKEM a Univerzitou s cílem dosažení maximální efektivity při využívání lidských, technických a ekonomických zdrojů.

II. Oblast pedagogická

1. IKEM bude v rámci svých možností a podle potřeb Univerzity zajišťovat stáže a praktická cvičení pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů lékařských a dalších fakult Univerzity na svých klinických, paraklinických a experimentálních pracovištích.

2. IKEM bude nabízet lékařským fakultám přednášky a odborné semináře vedené svými odborně způsobilými zaměstnanci pro studenty Univerzity, a to jak v prostorách Univerzity, tak i v prostorách vlastních. Univerzita bude vytvářet podmínky pro zařazovaní těchto nabídek do výuky.

3. Obě smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při budováni nového systému postgraduálního vzdělávání a podporovat vznik společných vzdělávacích programů včetně blokových seminářů pro účastníky profesního vzdělávání podle zák. č. 95/2004 Sb., v platném znění.

III. Oblast vědecko-výzkumná

      Obě smluvnĺ strany budou zajišt‘ovat vzájemnou spolupráci a koordinaci činnosti odborných pracovišt‘ fakult a dalších součástí Univerzity s odbornými Centry a pracovišti komplementu IKEM v oblastech:

a) multicentrických klinických studií v oblastech kardiologie, preventivní kardiologie, kardiovaskulární a transplantační a anesteziologie, radiodiagnostiky a intervenční radiologie, nefrologie, diabetologie, hepatogastroenterologie, imunologie, klinické farmakologie a nukleární medicíny

b) epidemiologických a intervenčních studií, zejména v oblasti kardiovaskulárních chorob

c) zajišt‘ování provádění experimentálních studií na laboratorních zvířatech

d) přípravy společných výzkumných projektů v rámci národních výzkumných center a grantových aplikací do GAČR a IGA s výhledem na možné zjednodušení administrativních vztahů obou institucí s grantovými agenturami

e) organizování společných seminářů a konferencí v kongresovém sále novostavby IKEM

f) recenzní a oponentské činnosti

g) účasti vědeckých pracovníků IKEM na vědecké výchově studentů doktorských studijních programů v biomedicíně.

IV. Spolupráce v oblasti managementu a ekonomiky

1. Obě smluvní strany budou organizovat společné semináře a školení, konzultovat pozitivní zkušenosti a organizační metody při vytváření strategických plánů, spolupracovat při hodnocení kvality a efektivity svých činností.

2. Při řešení obecných i specializovaných zdravotnických programů budou vhodným způsobem spolupracovat, např. vytvářením společných odborných týmů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Konkrétní úkoly a závazky vyplývající z této smlouvy budou po předchozím projednání mezi zástupci obou smluvních stran řešeny samostatnými dohodami. Naplněním myšlenek této smlouvy se rozumí ze strany Univerzity i podpora uzavírání smluv týkajících se jednotlivých fakult a dalších součástí v její působnosti.

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s možností její výpovědi oběma stranami ve výpovědní lhůtě 6 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujĺcího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Nabytím účinnosti této smlouvy nejsou nijak narušeny smlouvy uzavřené v obdobných oblastech smluvních vztahů s jinými právními subjekty.

4. Ve věcech této smlouvy jsou oprávněny jednat osoby pověřené k jednání zástupci smluvních stran.

5. Tato smlouva se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních norem ČR upravujících oblasti smluvně dohodnuté spolupráce.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

 

V Praze dne 21.7.2005

 

Za IKEM:                                                                                        Za Univerzitu:

Prof. Ing. Rud CSc.                                                                          Prof. Ing. Ivan Wilhelm,CSc.

ředitel                                                                                               rektor

 

 

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.