Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Studium - Informace pro uchazeče

Informace o přijímacím řízení na LF UK v Plzni pro akademický rok 2010/2011


LF UK v Plzni otevírá tyto studijní programy:

magisterské:

Všeobecné lékařství
Zubní lékařství

Všeobecné lékařství
- studium trvá 6 let a je pouze prezenční
- absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul MUDr.
Podmínky pro přijetí
- zaslání přihlášky ke studiu včetně potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku (500,-Kč při vyplnění a zaslání přihlášky poštou, 400,- při vyplnění přihlášky elektronicky) do 28.2. 2010
- úspěšné zakončení střední školy maturitou
- lékařské vysvědčení o způsobilosti ke studiu
- složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení umístění v pořadí, které nepřesáhne předem stanovený počet přijatých
- předpokládaný počet přijímaných je maximálně 200
- rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám gymnázia
Zubní lékařství
- studium trvá 5 let a je pouze prezenční
- absolventi získávají po úspěšném ukončení studia titul MDDr.
Podmínky pro přijetí:
- zaslání přihlášky ke studiu včetně potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku (500,-Kč při vyplnění a zaslání přihlášky poštou, 400,- při vyplnění přihlášky elektronicky) do 28.2. 2010
- úspěšné zakončení střední školy maturitou
- lékařské vysvědčení o způsobilosti ( potvrzení ortopeda o způsobilosti vykonávat povolání zubního lékaře)
- složení přijímací zkoušky z fyziky, chemie a biologie formou písemného testu a dosažení umístění v pořadí, které nepřesáhne předem stanovený počet přijatých
- předpokládaný počet přijímaných je maximálně 50
- rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám gymnázia

Děkan fakulty může bez přijímací zkoušky přijmout maximálně 80 studentů do studijního programu Všeobecné lékařství a 20 studentů do studijního programu Zubní lékařství podle pořadí sestaveného z průměrů uchazečů ze střední školy.

Podmínky pro přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky

- úspěšné zakončení střední školy maturitou ve školním roce 2009/2010, jedním z předmětů maturitní zkoušky musí být český jazyk
- dosažení výsledného průměru všech známek uvedených v přihlášce ke studiu do 1,20 včetně (bez započtení známek maturitního vysvědčení);
u čtyřletých středních škol se započítává průměr za 1. – 3. ročník a za pololetí 4. ročníku;
u víceletých gymnázií se analogicky započítávají výsledky za poslední čtyři roky studia.
- potvrzení prospěchu uvedeného v přihlášce střední školou
- absolvování výuky tří profilových předmětů (fyziky, chemie, biologie) v minimální délce jednoho roku v průběhu posledních dvou let studia s klasifikací ne horší než 2
- doložení maturitního vysvědčení s klasifikací z českého jazyka nejpozději při zápisu
Uchazeči, kteří splňují uvedené podmínky přijetí bez přijímací zkoušky přiloží k přihlášce ke studiu žádost o prominutí přijímací zkoušky.
Podle výsledného průměru všech známek bude vytvořeno pořadí uchazečů o studium. Do výše uvedeného počtu budou uchazeči pozváni k zápisu ke studiu. Ostatní uchazeči budou pozváni k přijímací zkoušce.

Studium v anglickém jazyce pro zahraniční studenty

Na fakultě probíhá výuka Všeobecného lékařství též v anglickém jazyce pro zahraniční studenty - samoplátce. Školné na jeden školní rok pro Všeobecné lékařství je 9,200 Euro, pro Zubní lékařství 9.800 Euro. Další informace o studiu studentů v angličtině podává Studijní oddělení pro zahraniční studenty tel. 377593115 – 116.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu se zasílají na Studijní oddělení Děkanátu LF UK v Plzni.

Je možné se přihlásit současně na více studijních programů, na každý program je nutno podat samostatnou přihlášku ke studiu s manipulačním poplatkem.

Uchazeči – cizinci, kteří chtějí studovat v českém jazyce, kromě uchazečů ze Slovenské republiky, musí doložit zkoušku z  českého jazyka.

Na přihlášce ke studiu musí být potvrzení o způsobilosti ke studiu od lékaře, u Zubního lékařství ještě potvrzení od ortopeda.

Přijímací zkoušky se budou konat 17. 6. 2010.

Do studijního programu nebo studijního oboru v rámci studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním programu nebo studijním oboru v rámci studijního programu a ve stejné formě studia studuje nebo ke dni podání přihlášky studoval.

Uchazeči se speciálními potřebami (dyslexie, dysgrafie, aj.) mají možnost předložit příslušnou zdravotnickou dokumentaci na Studijní oddělení a domluvit se na průběhu přijímací zkoušky.

Adresa fakulty:

Univerzita Karlova
Lékařská fakulta
Husova 3
306 05 Plzeň

Číslo účtu:

Komerční banka Plzeň – město
č.ú. 61633311/0100
variabilní symbol 602 13 10
specifický symbol – rodné číslo uchazeče

Fakulta nezveřejňuje otázky k přijímacím zkouškám. Pro uchazeče o magisterské studium organizuje fakulta prezenční přípravný kurz od začátku měsíce února 2010. Přípravný kurz je možné absolvovat také po internetu. Pro informaci uchazečů o studium Všeobecného lékařství a Zubního lékařství vydala fakulta tři soubory modelových otázek z fyziky, chemie a biologie. Tyto soubory je možné zakoupit v knihkupectví Šesták, Klatovská 8, Plzeň ( tel. 377321628 ). Další informace o studiu je možné získat na Studijním oddělení, tel. 377593430 nebo 377593400 linka 432, 433 nebo na internetové adrese www.lfp.cuni.cz.

Den otevřených dveří se koná ve středu 20.1.2010 ve velké posluchárně Procháskova ústavu, Karlovarská 48, Plzeň. Začátky prezentací jsou v 9,00; v 10,30 a v 12,00 hod.

schváleno Akademickým senátem dne 24.6.2009


Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010.
Aktuální stránky jsou zde.