Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 | DOMŮ | FAKULTA | STUDIUM | ÚŘEDNÍ DESKA | KONTAKT |
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI
Projekty realizované v rámci operačního programu Vzdělávání pro  konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Prioritní osa: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
Oblast podpory: 2.2 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt: Molekulární onkologie – inovace výuky onkologie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0313
Doba řešení projektu: 1.6.2009 – 31.5.2012
Dotace: 5 998 992,00 Kč
Koordinátor projektu: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc.
Stručný obsah projektu:

Předmětem projektu je inovovat výuku onkologie na LF UK v Plzni jejím rozšířením o samostatný výukový modul „Molekulární onkologie“. Tato inovace posílí interdisciplinární charakter výuky onkologie a jejím výsledkem bude integrace nejnovějších vědeckých poznatků molekulární a buněčné biologie a klinické výuky. Formou výuky bude „Molekulární onkologie“ založena na inovativním přístupu označovaném jako „case-oriented-teaching“ posilujícím aktivní přístup studentů a jejich schopnost získávání a kritického zhodnocení nových informací; tato část projektu bude částečně řešena ve spolupráci s Univerzitou Heinricha Heineho v Düsseldorfu.

Prioritní osa: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ
Oblast podpory: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Projekt: Endokrinologie – multidisciplinární kurz pro lékaře a VŠ pracovníky ve výzkumu

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0182
Doba řešení projektu: 1.9.2009 – 30.6.2012
Dotace: 3 941 539,75 Kč
Koordinátor projektu: prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za cíl vytvořit moderní komplexní multidisciplinární přístup k výuce endokrinologie, propojit endokrinologii se základním i aplikovaným – klinickým výzkumem. Toto pojetí umožní účastníkům kurzu pochopit fyziologické a patologické mechanismy hormonálních regulací při vzniku a rozvoji závažných chorob (kardiovaskulárních, nádorových). Ve výuce bude využito softwarových programů pro demonstraci základních hormonálních mechanismů, modelování výzkumných studií a interpretaci výsledků.

Projekt: Imunoanalýza v klinické praxi – cyklus kurzů pro lékaře a odborné pracovníky ve výzkumu

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/09.0142
Doba řešení projektu: 1.9.2009 – 31.8.2012
Dotace: 5 240 914,00 Kč
Koordinátor projektu: RNDr. Marie Karlíková, Ph. D.
Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za úkol připravit a realizovat cyklus kurzů imunoanalýzy a jejího využití v biomedicínském výzkumu, určený pro klinické, akademické a další pracovníky VaV. Hlavním rysem kurzů je multidisciplinarita (tj. propojení imunoanalýzy s klinickými disciplínami), interaktivnost (přizpůsobení náplně kurzů aktuálním potřebám účastníků, velký prostor pro diskuze) a úzké propojení teoretických přednášek s praktickým řešením modelových studií. Kurz by měl svým absolventům pomoci lépe využívat potenciál imunoanalytických metod pro jejich výzkum tak, aby byli schopni efektivněji připravovat a realizovat výzkumné projekty a zapojit se do národních i mezinárodních výzkumných týmů.Další informace naleznete na webových stránkách projektu www.imunokurzy.cz

Tyto projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Další informace o projektech podávaných Lékařskou fakultou v Plzni do Strukturálních fondů (operačních programů) Evropské unie naleznete na stránkách Asistenčního centra LF UK v Plzni - http://ac.lfp.cuni.cz.

Toto jsou pouze archivní stránky.   Jejich platnost skončila 1.5.2010. Aktuální stránky jsou zde.